ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه شاهرضا، علی مریدی، سید سعید موسوی ندوشنی، (1396). برآورد سری زمانی آبدهی ایستا جهت برنامه ریزی منابع آب در سطح حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه)، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 13(4)، 168-173. magiran.com/p1791751
F. Shahreza, A. Moridi , S.S. Mousavi Nadoushani, (2018). Estimating Stationary Inflow Time Series for Planning Water Resources at the Basin Level (Case Study: Karkheh Watershed), Iran Water Resources Research, 13(4), 168-173. magiran.com/p1791751
فرزانه شاهرضا، علی مریدی، سید سعید موسوی ندوشنی، برآورد سری زمانی آبدهی ایستا جهت برنامه ریزی منابع آب در سطح حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه). مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1396؛ 13(4): 168-173. magiran.com/p1791751
F. Shahreza, A. Moridi , S.S. Mousavi Nadoushani, Estimating Stationary Inflow Time Series for Planning Water Resources at the Basin Level (Case Study: Karkheh Watershed), Iran Water Resources Research, 2018; 13(4): 168-173. magiran.com/p1791751
فرزانه شاهرضا، علی مریدی، سید سعید موسوی ندوشنی، "برآورد سری زمانی آبدهی ایستا جهت برنامه ریزی منابع آب در سطح حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه)"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 13، شماره 4 (1396): 168-173. magiran.com/p1791751
F. Shahreza, A. Moridi , S.S. Mousavi Nadoushani, "Estimating Stationary Inflow Time Series for Planning Water Resources at the Basin Level (Case Study: Karkheh Watershed)", Iran Water Resources Research 13, no.4 (2018): 168-173. magiran.com/p1791751
فرزانه شاهرضا، علی مریدی، سید سعید موسوی ندوشنی، (1396). 'برآورد سری زمانی آبدهی ایستا جهت برنامه ریزی منابع آب در سطح حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه)'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 13(4)، صص.168-173. magiran.com/p1791751
F. Shahreza, A. Moridi , S.S. Mousavi Nadoushani, (2018). 'Estimating Stationary Inflow Time Series for Planning Water Resources at the Basin Level (Case Study: Karkheh Watershed)', Iran Water Resources Research, 13(4), pp.168-173. magiran.com/p1791751
فرزانه شاهرضا؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی. "برآورد سری زمانی آبدهی ایستا جهت برنامه ریزی منابع آب در سطح حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه آبریز کرخه)". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 13 ،4 ، 1396، 168-173. magiran.com/p1791751
F. Shahreza; A. Moridi ; S.S. Mousavi Nadoushani. "Estimating Stationary Inflow Time Series for Planning Water Resources at the Basin Level (Case Study: Karkheh Watershed)", Iran Water Resources Research, 13, 4, 2018, 168-173. magiran.com/p1791751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال