ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره گل محمدی قادیکلایی، نسیم حیاتی رودباری، سیمین محمدی گرجی، غلامحسن واعظی، (1396). بررسی اثر زردچوبه (Curcuma longa) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین های حاصل از آن، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(157)، 49-58. magiran.com/p1791970
Tahere Golmohammadi, Nasim Hayati Roodbari, Simin Mohammady Gorji, Gholamhasan Vaezi, (2018). Effect of Curcuma Longa on In Vitro Maturation of Immature Oocytes and Embryonic Development in NMRI Mice, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(157), 49-58. magiran.com/p1791970
طاهره گل محمدی قادیکلایی، نسیم حیاتی رودباری، سیمین محمدی گرجی، غلامحسن واعظی، بررسی اثر زردچوبه (Curcuma longa) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین های حاصل از آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1396؛ 27(157): 49-58. magiran.com/p1791970
Tahere Golmohammadi, Nasim Hayati Roodbari, Simin Mohammady Gorji, Gholamhasan Vaezi, Effect of Curcuma Longa on In Vitro Maturation of Immature Oocytes and Embryonic Development in NMRI Mice, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2018; 27(157): 49-58. magiran.com/p1791970
طاهره گل محمدی قادیکلایی، نسیم حیاتی رودباری، سیمین محمدی گرجی، غلامحسن واعظی، "بررسی اثر زردچوبه (Curcuma longa) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین های حاصل از آن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 27، شماره 157 (1396): 49-58. magiran.com/p1791970
Tahere Golmohammadi, Nasim Hayati Roodbari, Simin Mohammady Gorji, Gholamhasan Vaezi, "Effect of Curcuma Longa on In Vitro Maturation of Immature Oocytes and Embryonic Development in NMRI Mice", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 27, no.157 (2018): 49-58. magiran.com/p1791970
طاهره گل محمدی قادیکلایی، نسیم حیاتی رودباری، سیمین محمدی گرجی، غلامحسن واعظی، (1396). 'بررسی اثر زردچوبه (Curcuma longa) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین های حاصل از آن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27(157)، صص.49-58. magiran.com/p1791970
Tahere Golmohammadi, Nasim Hayati Roodbari, Simin Mohammady Gorji, Gholamhasan Vaezi, (2018). 'Effect of Curcuma Longa on In Vitro Maturation of Immature Oocytes and Embryonic Development in NMRI Mice', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27(157), pp.49-58. magiran.com/p1791970
طاهره گل محمدی قادیکلایی؛ نسیم حیاتی رودباری؛ سیمین محمدی گرجی؛ غلامحسن واعظی. "بررسی اثر زردچوبه (Curcuma longa) بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک های نارس موش نژاد NMRI و تکوین جنین های حاصل از آن". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 27 ،157 ، 1396، 49-58. magiran.com/p1791970
Tahere Golmohammadi; Nasim Hayati Roodbari; Simin Mohammady Gorji; Gholamhasan Vaezi. "Effect of Curcuma Longa on In Vitro Maturation of Immature Oocytes and Embryonic Development in NMRI Mice", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 27, 157, 2018, 49-58. magiran.com/p1791970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال