ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن بوربور، میثم اویسی، محمد نصری، (1396). اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر عملکرد و متغیرهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، 79. magiran.com/p1791992
M. Bourboor, M. Oveysi , M. Nasri, (2017). The effects of foliar application of Glycine Betaine on yield and physiological variables of rapeseed (Brassica Nupus L.) under different irrigation regimes, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), 79. magiran.com/p1791992
محسن بوربور، میثم اویسی، محمد نصری، اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر عملکرد و متغیرهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری. فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1396؛ 14(2): 79. magiran.com/p1791992
M. Bourboor, M. Oveysi , M. Nasri, The effects of foliar application of Glycine Betaine on yield and physiological variables of rapeseed (Brassica Nupus L.) under different irrigation regimes, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2017; 14(2): 79. magiran.com/p1791992
محسن بوربور، میثم اویسی، محمد نصری، "اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر عملکرد و متغیرهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 14، شماره 2 (1396): 79. magiran.com/p1791992
M. Bourboor, M. Oveysi , M. Nasri, "The effects of foliar application of Glycine Betaine on yield and physiological variables of rapeseed (Brassica Nupus L.) under different irrigation regimes", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 14, no.2 (2017): 79. magiran.com/p1791992
محسن بوربور، میثم اویسی، محمد نصری، (1396). 'اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر عملکرد و متغیرهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، صص.79. magiran.com/p1791992
M. Bourboor, M. Oveysi , M. Nasri, (2017). 'The effects of foliar application of Glycine Betaine on yield and physiological variables of rapeseed (Brassica Nupus L.) under different irrigation regimes', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), pp.79. magiran.com/p1791992
محسن بوربور؛ میثم اویسی؛ محمد نصری. "اثر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر عملکرد و متغیرهای فیزیولوژیکی گیاه کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14 ،2 ، 1396، 79. magiran.com/p1791992
M. Bourboor; M. Oveysi ; M. Nasri. "The effects of foliar application of Glycine Betaine on yield and physiological variables of rapeseed (Brassica Nupus L.) under different irrigation regimes", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14, 2, 2017, 79. magiran.com/p1791992
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال