ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داود سلیمانی، محمد نصری، میثم اویسی، (1396). بررسی تاثیر عوامل کاهش دهنده تنش خشکی (باکتری تیوباسیلوس، بتائین گلایسین، تیوفول و اسید سالیسیلیک) بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L) در شرایط قطع آبیاری، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، 101. magiran.com/p1791996
D. Soleymani, M. Nasri , M. Oveysi, (2017). Effects of foliar treatments (bacteria Thiobacillus, glycine betaine, Thiofol and salicylic acid) on yield and physiological traits of rapeseed (Brassica napus L.) under cut irrigation, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), 101. magiran.com/p1791996
داود سلیمانی، محمد نصری، میثم اویسی، بررسی تاثیر عوامل کاهش دهنده تنش خشکی (باکتری تیوباسیلوس، بتائین گلایسین، تیوفول و اسید سالیسیلیک) بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L) در شرایط قطع آبیاری. فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1396؛ 14(2): 101. magiran.com/p1791996
D. Soleymani, M. Nasri , M. Oveysi, Effects of foliar treatments (bacteria Thiobacillus, glycine betaine, Thiofol and salicylic acid) on yield and physiological traits of rapeseed (Brassica napus L.) under cut irrigation, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2017; 14(2): 101. magiran.com/p1791996
داود سلیمانی، محمد نصری، میثم اویسی، "بررسی تاثیر عوامل کاهش دهنده تنش خشکی (باکتری تیوباسیلوس، بتائین گلایسین، تیوفول و اسید سالیسیلیک) بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L) در شرایط قطع آبیاری"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 14، شماره 2 (1396): 101. magiran.com/p1791996
D. Soleymani, M. Nasri , M. Oveysi, "Effects of foliar treatments (bacteria Thiobacillus, glycine betaine, Thiofol and salicylic acid) on yield and physiological traits of rapeseed (Brassica napus L.) under cut irrigation", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 14, no.2 (2017): 101. magiran.com/p1791996
داود سلیمانی، محمد نصری، میثم اویسی، (1396). 'بررسی تاثیر عوامل کاهش دهنده تنش خشکی (باکتری تیوباسیلوس، بتائین گلایسین، تیوفول و اسید سالیسیلیک) بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L) در شرایط قطع آبیاری'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، صص.101. magiran.com/p1791996
D. Soleymani, M. Nasri , M. Oveysi, (2017). 'Effects of foliar treatments (bacteria Thiobacillus, glycine betaine, Thiofol and salicylic acid) on yield and physiological traits of rapeseed (Brassica napus L.) under cut irrigation', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), pp.101. magiran.com/p1791996
داود سلیمانی؛ محمد نصری؛ میثم اویسی. "بررسی تاثیر عوامل کاهش دهنده تنش خشکی (باکتری تیوباسیلوس، بتائین گلایسین، تیوفول و اسید سالیسیلیک) بر عملکرد و صفات فیزیولوژیک کلزا (Brassica napus L) در شرایط قطع آبیاری". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14 ،2 ، 1396، 101. magiran.com/p1791996
D. Soleymani; M. Nasri ; M. Oveysi. "Effects of foliar treatments (bacteria Thiobacillus, glycine betaine, Thiofol and salicylic acid) on yield and physiological traits of rapeseed (Brassica napus L.) under cut irrigation", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14, 2, 2017, 101. magiran.com/p1791996
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال