ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین کچویی، حسینعلی شیبانی، فرشاد قوشچی، (1396). بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر صفات کیفی گیاه استویا (Stevia rebaudianaBertoni)، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، 111. magiran.com/p1791997
A. H. Kachuei, H. A. Sheibani, F. Qushchi, (2017). Effects on planting and different levels of vermicompost on quantitative traits stevia plant (Stevia rebaudianaBertoni), Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), 111. magiran.com/p1791997
امیرحسین کچویی، حسینعلی شیبانی، فرشاد قوشچی، بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر صفات کیفی گیاه استویا (Stevia rebaudianaBertoni). فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1396؛ 14(2): 111. magiran.com/p1791997
A. H. Kachuei, H. A. Sheibani, F. Qushchi, Effects on planting and different levels of vermicompost on quantitative traits stevia plant (Stevia rebaudianaBertoni), Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2017; 14(2): 111. magiran.com/p1791997
امیرحسین کچویی، حسینعلی شیبانی، فرشاد قوشچی، "بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر صفات کیفی گیاه استویا (Stevia rebaudianaBertoni)"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 14، شماره 2 (1396): 111. magiran.com/p1791997
A. H. Kachuei, H. A. Sheibani, F. Qushchi, "Effects on planting and different levels of vermicompost on quantitative traits stevia plant (Stevia rebaudianaBertoni)", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 14, no.2 (2017): 111. magiran.com/p1791997
امیرحسین کچویی، حسینعلی شیبانی، فرشاد قوشچی، (1396). 'بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر صفات کیفی گیاه استویا (Stevia rebaudianaBertoni)'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، صص.111. magiran.com/p1791997
A. H. Kachuei, H. A. Sheibani, F. Qushchi, (2017). 'Effects on planting and different levels of vermicompost on quantitative traits stevia plant (Stevia rebaudianaBertoni)', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), pp.111. magiran.com/p1791997
امیرحسین کچویی؛ حسینعلی شیبانی؛ فرشاد قوشچی. "بررسی اثر تاریخ کاشت و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر صفات کیفی گیاه استویا (Stevia rebaudianaBertoni)". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14 ،2 ، 1396، 111. magiran.com/p1791997
A. H. Kachuei; H. A. Sheibani; F. Qushchi. "Effects on planting and different levels of vermicompost on quantitative traits stevia plant (Stevia rebaudianaBertoni)", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14, 2, 2017, 111. magiran.com/p1791997
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال