ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کریمی، حمیدرضا توحیدی مقدم، پورنگ کسرایی، (1396). تاثیر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفولوژیک گندم رقم SW-82-9 تحت شرایط تنش قطع آبیاری در منطقه ورامین، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، 121. magiran.com/p1791999
Z. Karimi , H. R. Tohidi Moghadam, P. Kasrai, (2017). The effect of putrescine foliar application on morphologic characteristics of wheat Tiriticum aestivum var sw-82-9 under water deficit stress, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), 121. magiran.com/p1791999
زهرا کریمی، حمیدرضا توحیدی مقدم، پورنگ کسرایی، تاثیر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفولوژیک گندم رقم SW-82-9 تحت شرایط تنش قطع آبیاری در منطقه ورامین. فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1396؛ 14(2): 121. magiran.com/p1791999
Z. Karimi , H. R. Tohidi Moghadam, P. Kasrai, The effect of putrescine foliar application on morphologic characteristics of wheat Tiriticum aestivum var sw-82-9 under water deficit stress, Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2017; 14(2): 121. magiran.com/p1791999
زهرا کریمی، حمیدرضا توحیدی مقدم، پورنگ کسرایی، "تاثیر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفولوژیک گندم رقم SW-82-9 تحت شرایط تنش قطع آبیاری در منطقه ورامین"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 14، شماره 2 (1396): 121. magiran.com/p1791999
Z. Karimi , H. R. Tohidi Moghadam, P. Kasrai, "The effect of putrescine foliar application on morphologic characteristics of wheat Tiriticum aestivum var sw-82-9 under water deficit stress", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 14, no.2 (2017): 121. magiran.com/p1791999
زهرا کریمی، حمیدرضا توحیدی مقدم، پورنگ کسرایی، (1396). 'تاثیر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفولوژیک گندم رقم SW-82-9 تحت شرایط تنش قطع آبیاری در منطقه ورامین'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، صص.121. magiran.com/p1791999
Z. Karimi , H. R. Tohidi Moghadam, P. Kasrai, (2017). 'The effect of putrescine foliar application on morphologic characteristics of wheat Tiriticum aestivum var sw-82-9 under water deficit stress', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), pp.121. magiran.com/p1791999
زهرا کریمی؛ حمیدرضا توحیدی مقدم؛ پورنگ کسرایی. "تاثیر محلول پاشی پوترسین بر خصوصیات مورفولوژیک گندم رقم SW-82-9 تحت شرایط تنش قطع آبیاری در منطقه ورامین". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14 ،2 ، 1396، 121. magiran.com/p1791999
Z. Karimi ; H. R. Tohidi Moghadam; P. Kasrai. "The effect of putrescine foliar application on morphologic characteristics of wheat Tiriticum aestivum var sw-82-9 under water deficit stress", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14, 2, 2017, 121. magiran.com/p1791999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال