ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد غلامحسین زاده، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح آملی، جابر مهدی نیا افرا، (1396). بررسی روش خشک کردن بر مقدار و ترکیب اسانس آویشن کوهی در منطقه پلور، شهرستان آمل (مطالعه موردی)، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، 133. magiran.com/p1792000
B. Gholam Hosein Zadeh, Y. Niknejad, H. Falah, J. Mehdiniya Afra, (2017). The effect of drying method on the amount and composition of essential oil of thyme in Polor, Amol city(Case Study), Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), 133. magiran.com/p1792000
بهزاد غلامحسین زاده، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح آملی، جابر مهدی نیا افرا، بررسی روش خشک کردن بر مقدار و ترکیب اسانس آویشن کوهی در منطقه پلور، شهرستان آمل (مطالعه موردی). فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1396؛ 14(2): 133. magiran.com/p1792000
B. Gholam Hosein Zadeh, Y. Niknejad, H. Falah, J. Mehdiniya Afra, The effect of drying method on the amount and composition of essential oil of thyme in Polor, Amol city(Case Study), Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2017; 14(2): 133. magiran.com/p1792000
بهزاد غلامحسین زاده، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح آملی، جابر مهدی نیا افرا، "بررسی روش خشک کردن بر مقدار و ترکیب اسانس آویشن کوهی در منطقه پلور، شهرستان آمل (مطالعه موردی)"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 14، شماره 2 (1396): 133. magiran.com/p1792000
B. Gholam Hosein Zadeh, Y. Niknejad, H. Falah, J. Mehdiniya Afra, "The effect of drying method on the amount and composition of essential oil of thyme in Polor, Amol city(Case Study)", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 14, no.2 (2017): 133. magiran.com/p1792000
بهزاد غلامحسین زاده، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح آملی، جابر مهدی نیا افرا، (1396). 'بررسی روش خشک کردن بر مقدار و ترکیب اسانس آویشن کوهی در منطقه پلور، شهرستان آمل (مطالعه موردی)'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، صص.133. magiran.com/p1792000
B. Gholam Hosein Zadeh, Y. Niknejad, H. Falah, J. Mehdiniya Afra, (2017). 'The effect of drying method on the amount and composition of essential oil of thyme in Polor, Amol city(Case Study)', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), pp.133. magiran.com/p1792000
بهزاد غلامحسین زاده؛ یوسف نیک نژاد؛ هرمز فلاح آملی؛ جابر مهدی نیا افرا. "بررسی روش خشک کردن بر مقدار و ترکیب اسانس آویشن کوهی در منطقه پلور، شهرستان آمل (مطالعه موردی)". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14 ،2 ، 1396، 133. magiran.com/p1792000
B. Gholam Hosein Zadeh; Y. Niknejad; H. Falah; J. Mehdiniya Afra. "The effect of drying method on the amount and composition of essential oil of thyme in Polor, Amol city(Case Study)", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14, 2, 2017, 133. magiran.com/p1792000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال