ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرامرز کشاورز معتمدی، رضا طاهرخانی، تیمور تنها قزلی، (1396). تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعناع فلفلی و ترکیب آن ها بر علمکرد (صفات کمی) تخم مرغ در مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، 145. magiran.com/p1792001
F. Keshavarz Moetamedi , R. Taherkhani, T. Tanhaghezeli, (2017). Effect of Pepper mint and Thymus vulgaris extracts with and without flaxseed on performance of laying hens., Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), 145. magiran.com/p1792001
فرامرز کشاورز معتمدی، رضا طاهرخانی، تیمور تنها قزلی، تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعناع فلفلی و ترکیب آن ها بر علمکرد (صفات کمی) تخم مرغ در مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت. فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 1396؛ 14(2): 145. magiran.com/p1792001
F. Keshavarz Moetamedi , R. Taherkhani, T. Tanhaghezeli, Effect of Pepper mint and Thymus vulgaris extracts with and without flaxseed on performance of laying hens., Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 2017; 14(2): 145. magiran.com/p1792001
فرامرز کشاورز معتمدی، رضا طاهرخانی، تیمور تنها قزلی، "تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعناع فلفلی و ترکیب آن ها بر علمکرد (صفات کمی) تخم مرغ در مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت"، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر 14، شماره 2 (1396): 145. magiran.com/p1792001
F. Keshavarz Moetamedi , R. Taherkhani, T. Tanhaghezeli, "Effect of Pepper mint and Thymus vulgaris extracts with and without flaxseed on performance of laying hens.", Iranian Journal of Dynamic Agriculture 14, no.2 (2017): 145. magiran.com/p1792001
فرامرز کشاورز معتمدی، رضا طاهرخانی، تیمور تنها قزلی، (1396). 'تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعناع فلفلی و ترکیب آن ها بر علمکرد (صفات کمی) تخم مرغ در مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت'، فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14(2)، صص.145. magiran.com/p1792001
F. Keshavarz Moetamedi , R. Taherkhani, T. Tanhaghezeli, (2017). 'Effect of Pepper mint and Thymus vulgaris extracts with and without flaxseed on performance of laying hens.', Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14(2), pp.145. magiran.com/p1792001
فرامرز کشاورز معتمدی؛ رضا طاهرخانی؛ تیمور تنها قزلی. "تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی آویشن باغی، نعناع فلفلی و ترکیب آن ها بر علمکرد (صفات کمی) تخم مرغ در مرغ های تخم گذار سویه لوهمن لایت". فصلنامه پژوهشهای زراعی در حاشیه کویر، 14 ،2 ، 1396، 145. magiran.com/p1792001
F. Keshavarz Moetamedi ; R. Taherkhani; T. Tanhaghezeli. "Effect of Pepper mint and Thymus vulgaris extracts with and without flaxseed on performance of laying hens.", Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 14, 2, 2017, 145. magiran.com/p1792001
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال