ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی یزدانی، مهناز محمدی، (1396). آثار یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد در کشورهای نوظهور: رویکرد تفاوت در تفاوت ها، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 10(32)، 173-198. magiran.com/p1792022
Mehdi Yazdani Dr, Mahnaaz Mohammadi, (2017). Effects of Exchange Rate Unification on Macroeconomic Variables in Emerging Market Countries: Difference-in-Differences Approach, Journal of Monetary & Banking Researches, 10(32), 173-198. magiran.com/p1792022
مهدی یزدانی، مهناز محمدی، آثار یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد در کشورهای نوظهور: رویکرد تفاوت در تفاوت ها. فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 1396؛ 10(32): 173-198. magiran.com/p1792022
Mehdi Yazdani Dr, Mahnaaz Mohammadi, Effects of Exchange Rate Unification on Macroeconomic Variables in Emerging Market Countries: Difference-in-Differences Approach, Journal of Monetary & Banking Researches, 2017; 10(32): 173-198. magiran.com/p1792022
مهدی یزدانی، مهناز محمدی، "آثار یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد در کشورهای نوظهور: رویکرد تفاوت در تفاوت ها"، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 10، شماره 32 (1396): 173-198. magiran.com/p1792022
Mehdi Yazdani Dr, Mahnaaz Mohammadi, "Effects of Exchange Rate Unification on Macroeconomic Variables in Emerging Market Countries: Difference-in-Differences Approach", Journal of Monetary & Banking Researches 10, no.32 (2017): 173-198. magiran.com/p1792022
مهدی یزدانی، مهناز محمدی، (1396). 'آثار یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد در کشورهای نوظهور: رویکرد تفاوت در تفاوت ها'، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 10(32)، صص.173-198. magiran.com/p1792022
Mehdi Yazdani Dr, Mahnaaz Mohammadi, (2017). 'Effects of Exchange Rate Unification on Macroeconomic Variables in Emerging Market Countries: Difference-in-Differences Approach', Journal of Monetary & Banking Researches, 10(32), pp.173-198. magiran.com/p1792022
مهدی یزدانی؛ مهناز محمدی. "آثار یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد در کشورهای نوظهور: رویکرد تفاوت در تفاوت ها". فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 10 ،32 ، 1396، 173-198. magiran.com/p1792022
Mehdi Yazdani Dr; Mahnaaz Mohammadi. "Effects of Exchange Rate Unification on Macroeconomic Variables in Emerging Market Countries: Difference-in-Differences Approach", Journal of Monetary & Banking Researches, 10, 32, 2017, 173-198. magiran.com/p1792022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال