ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی نبی پور، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری ، رضا صادقی دودران، امیررضا زراتی، سید حسین مهاجری، محمد ضابطیان، (1396). بررسی آزمایشگاهی دقت سرعت سنج صوتی جانب نگر در میدان جریان آشفته، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(1)، 406-412. magiran.com/p1792205
Mostafa Nabipour, Ali Akbar Salehi Neyshabouri , Reza Sadeghi Dodaran, Amir Reza Zarrati, Hossein Mohajeri, Mohammad Zabetian, (2018). Experimental study of side looking ADV probe accuracy in a turbulent flow field, Modares Mechanical Engineering, 18(1), 406-412. magiran.com/p1792205
مصطفی نبی پور، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری ، رضا صادقی دودران، امیررضا زراتی، سید حسین مهاجری، محمد ضابطیان، بررسی آزمایشگاهی دقت سرعت سنج صوتی جانب نگر در میدان جریان آشفته. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1396؛ 18(1): 406-412. magiran.com/p1792205
Mostafa Nabipour, Ali Akbar Salehi Neyshabouri , Reza Sadeghi Dodaran, Amir Reza Zarrati, Hossein Mohajeri, Mohammad Zabetian, Experimental study of side looking ADV probe accuracy in a turbulent flow field, Modares Mechanical Engineering, 2018; 18(1): 406-412. magiran.com/p1792205
مصطفی نبی پور، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری ، رضا صادقی دودران، امیررضا زراتی، سید حسین مهاجری، محمد ضابطیان، "بررسی آزمایشگاهی دقت سرعت سنج صوتی جانب نگر در میدان جریان آشفته"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 18، شماره 1 (1396): 406-412. magiran.com/p1792205
Mostafa Nabipour, Ali Akbar Salehi Neyshabouri , Reza Sadeghi Dodaran, Amir Reza Zarrati, Hossein Mohajeri, Mohammad Zabetian, "Experimental study of side looking ADV probe accuracy in a turbulent flow field", Modares Mechanical Engineering 18, no.1 (2018): 406-412. magiran.com/p1792205
مصطفی نبی پور، سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری ، رضا صادقی دودران، امیررضا زراتی، سید حسین مهاجری، محمد ضابطیان، (1396). 'بررسی آزمایشگاهی دقت سرعت سنج صوتی جانب نگر در میدان جریان آشفته'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18(1)، صص.406-412. magiran.com/p1792205
Mostafa Nabipour, Ali Akbar Salehi Neyshabouri , Reza Sadeghi Dodaran, Amir Reza Zarrati, Hossein Mohajeri, Mohammad Zabetian, (2018). 'Experimental study of side looking ADV probe accuracy in a turbulent flow field', Modares Mechanical Engineering, 18(1), pp.406-412. magiran.com/p1792205
مصطفی نبی پور؛ سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری ؛ رضا صادقی دودران؛ امیررضا زراتی؛ سید حسین مهاجری؛ محمد ضابطیان. "بررسی آزمایشگاهی دقت سرعت سنج صوتی جانب نگر در میدان جریان آشفته". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 18 ،1 ، 1396، 406-412. magiran.com/p1792205
Mostafa Nabipour; Ali Akbar Salehi Neyshabouri ; Reza Sadeghi Dodaran; Amir Reza Zarrati; Hossein Mohajeri; Mohammad Zabetian. "Experimental study of side looking ADV probe accuracy in a turbulent flow field", Modares Mechanical Engineering, 18, 1, 2018, 406-412. magiran.com/p1792205
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال