ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین وظیفه دوست، حسین بوداقی خواجه نوبر، مریم عبدلی ، (1396). بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی رابطه مند بر رضایت مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(66)، 143-165. magiran.com/p1792259
Hosain Vazifehdost, Hosein Khajehnobar, Maryam Abdoli , (2017). Investigating the Impact of Relationship Marketing (RM) Strategies on Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Ansar Bank Clients, Journal of Strategic Management Research, 23(66), 143-165. magiran.com/p1792259
حسین وظیفه دوست، حسین بوداقی خواجه نوبر، مریم عبدلی ، بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی رابطه مند بر رضایت مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار. فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 1396؛ 23(66): 143-165. magiran.com/p1792259
Hosain Vazifehdost, Hosein Khajehnobar, Maryam Abdoli , Investigating the Impact of Relationship Marketing (RM) Strategies on Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Ansar Bank Clients, Journal of Strategic Management Research, 2017; 23(66): 143-165. magiran.com/p1792259
حسین وظیفه دوست، حسین بوداقی خواجه نوبر، مریم عبدلی ، "بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی رابطه مند بر رضایت مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار"، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی 23، شماره 66 (1396): 143-165. magiran.com/p1792259
Hosain Vazifehdost, Hosein Khajehnobar, Maryam Abdoli , "Investigating the Impact of Relationship Marketing (RM) Strategies on Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Ansar Bank Clients", Journal of Strategic Management Research 23, no.66 (2017): 143-165. magiran.com/p1792259
حسین وظیفه دوست، حسین بوداقی خواجه نوبر، مریم عبدلی ، (1396). 'بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی رابطه مند بر رضایت مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار'، فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23(66)، صص.143-165. magiran.com/p1792259
Hosain Vazifehdost, Hosein Khajehnobar, Maryam Abdoli , (2017). 'Investigating the Impact of Relationship Marketing (RM) Strategies on Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Ansar Bank Clients', Journal of Strategic Management Research, 23(66), pp.143-165. magiran.com/p1792259
حسین وظیفه دوست؛ حسین بوداقی خواجه نوبر؛ مریم عبدلی . "بررسی تاثیر استراتژی های بازاریابی رابطه مند بر رضایت مندی مشتریان و وفاداری مشتریان بانک انصار". فصلنامه پژوهش های مدیریت راهبردی، 23 ،66 ، 1396، 143-165. magiran.com/p1792259
Hosain Vazifehdost; Hosein Khajehnobar; Maryam Abdoli . "Investigating the Impact of Relationship Marketing (RM) Strategies on Customer Satisfaction and Customer Loyalty of Ansar Bank Clients", Journal of Strategic Management Research, 23, 66, 2017, 143-165. magiran.com/p1792259
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال