ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما موسی خانی، علی اصغر صباغ الوانی، راحله محمدپور، سیمو، پکا هانلا، (1396). ساخت و مشخصه یابی نانوکریستال های مس آنتیمونی سولفید (CuSbS2) به روش تزریق داغ و بررسی اثر نوع پیش ساز سولفوری، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 5(20)، 1415. magiran.com/p1792461
S. Moosakhani, A. A. Sabbagh Alvani, R. Mohammadpour, Simo-Pekka Hannula, (2017). Synthesis and characterization of CuSbS2 nanocrystals via hot injection route and investigation of sulfur precursor source, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 5(20), 1415. magiran.com/p1792461
شیما موسی خانی، علی اصغر صباغ الوانی، راحله محمدپور، سیمو، پکا هانلا، ساخت و مشخصه یابی نانوکریستال های مس آنتیمونی سولفید (CuSbS2) به روش تزریق داغ و بررسی اثر نوع پیش ساز سولفوری. فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 1396؛ 5(20): 1415. magiran.com/p1792461
S. Moosakhani, A. A. Sabbagh Alvani, R. Mohammadpour, Simo-Pekka Hannula, Synthesis and characterization of CuSbS2 nanocrystals via hot injection route and investigation of sulfur precursor source, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 2017; 5(20): 1415. magiran.com/p1792461
شیما موسی خانی، علی اصغر صباغ الوانی، راحله محمدپور، سیمو، پکا هانلا، "ساخت و مشخصه یابی نانوکریستال های مس آنتیمونی سولفید (CuSbS2) به روش تزریق داغ و بررسی اثر نوع پیش ساز سولفوری"، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 5، شماره 20 (1396): 1415. magiran.com/p1792461
S. Moosakhani, A. A. Sabbagh Alvani, R. Mohammadpour, Simo-Pekka Hannula, "Synthesis and characterization of CuSbS2 nanocrystals via hot injection route and investigation of sulfur precursor source", Advanced Materials Materials and Novel Coatings 5, no.20 (2017): 1415. magiran.com/p1792461
شیما موسی خانی، علی اصغر صباغ الوانی، راحله محمدپور، سیمو، پکا هانلا، (1396). 'ساخت و مشخصه یابی نانوکریستال های مس آنتیمونی سولفید (CuSbS2) به روش تزریق داغ و بررسی اثر نوع پیش ساز سولفوری'، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 5(20)، صص.1415. magiran.com/p1792461
S. Moosakhani, A. A. Sabbagh Alvani, R. Mohammadpour, Simo-Pekka Hannula, (2017). 'Synthesis and characterization of CuSbS2 nanocrystals via hot injection route and investigation of sulfur precursor source', Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 5(20), pp.1415. magiran.com/p1792461
شیما موسی خانی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ راحله محمدپور؛ سیمو؛ پکا هانلا. "ساخت و مشخصه یابی نانوکریستال های مس آنتیمونی سولفید (CuSbS2) به روش تزریق داغ و بررسی اثر نوع پیش ساز سولفوری". فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 5 ،20 ، 1396، 1415. magiran.com/p1792461
S. Moosakhani; A. A. Sabbagh Alvani; R. Mohammadpour; Simo-Pekka Hannula. "Synthesis and characterization of CuSbS2 nanocrystals via hot injection route and investigation of sulfur precursor source", Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 5, 20, 2017, 1415. magiran.com/p1792461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال