ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی مروتی شریف آباد، امل ساکی مالحی، مریم سعید فیروزآبادی ، (1396). تعیین کننده های رفتارهای بهداشتی در مسافران هوایی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(5)، 11-25. magiran.com/p1792465
Mohammad Ali Morowatisharifabad, Amal Saki Malehi, Maryam Saeedfiroozabadi , (2018). Determinants of Health Behaviors among Air Travelers of Shiraz Shahid Dastghaib International Airport based on Health Belief Modelbased on Health Belief Model, Tolooe Behdasht, 16(5), 11-25. magiran.com/p1792465
محمد علی مروتی شریف آباد، امل ساکی مالحی، مریم سعید فیروزآبادی ، تعیین کننده های رفتارهای بهداشتی در مسافران هوایی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(5): 11-25. magiran.com/p1792465
Mohammad Ali Morowatisharifabad, Amal Saki Malehi, Maryam Saeedfiroozabadi , Determinants of Health Behaviors among Air Travelers of Shiraz Shahid Dastghaib International Airport based on Health Belief Modelbased on Health Belief Model, Tolooe Behdasht, 2018; 16(5): 11-25. magiran.com/p1792465
محمد علی مروتی شریف آباد، امل ساکی مالحی، مریم سعید فیروزآبادی ، "تعیین کننده های رفتارهای بهداشتی در مسافران هوایی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 5 (1396): 11-25. magiran.com/p1792465
Mohammad Ali Morowatisharifabad, Amal Saki Malehi, Maryam Saeedfiroozabadi , "Determinants of Health Behaviors among Air Travelers of Shiraz Shahid Dastghaib International Airport based on Health Belief Modelbased on Health Belief Model", Tolooe Behdasht 16, no.5 (2018): 11-25. magiran.com/p1792465
محمد علی مروتی شریف آباد، امل ساکی مالحی، مریم سعید فیروزآبادی ، (1396). 'تعیین کننده های رفتارهای بهداشتی در مسافران هوایی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(5)، صص.11-25. magiran.com/p1792465
Mohammad Ali Morowatisharifabad, Amal Saki Malehi, Maryam Saeedfiroozabadi , (2018). 'Determinants of Health Behaviors among Air Travelers of Shiraz Shahid Dastghaib International Airport based on Health Belief Modelbased on Health Belief Model', Tolooe Behdasht, 16(5), pp.11-25. magiran.com/p1792465
محمد علی مروتی شریف آباد؛ امل ساکی مالحی؛ مریم سعید فیروزآبادی . "تعیین کننده های رفتارهای بهداشتی در مسافران هوایی فرودگاه بین المللی شهید دستغیب شیراز بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،5 ، 1396، 11-25. magiran.com/p1792465
Mohammad Ali Morowatisharifabad; Amal Saki Malehi; Maryam Saeedfiroozabadi . "Determinants of Health Behaviors among Air Travelers of Shiraz Shahid Dastghaib International Airport based on Health Belief Modelbased on Health Belief Model", Tolooe Behdasht, 16, 5, 2018, 11-25. magiran.com/p1792465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال