ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه محمدی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی، هادی طهرانی، محمد واحدیان شاهرودی ، (1396). بررسی رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ طبس بر اساس سازه های الگوی رفتار سالم، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(5)، 26-37. magiran.com/p1792468
Faeze Mohammadi, Mahdi Gholian Aval, Habibollah Esmayili, Mohammad Vahedian Shahrudi , (2018). The assessment of safety behaviors in Tabas coal miners based on the health action model, Tolooe Behdasht, 16(5), 26-37. magiran.com/p1792468
فائزه محمدی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی، هادی طهرانی، محمد واحدیان شاهرودی ، بررسی رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ طبس بر اساس سازه های الگوی رفتار سالم. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1396؛ 16(5): 26-37. magiran.com/p1792468
Faeze Mohammadi, Mahdi Gholian Aval, Habibollah Esmayili, Mohammad Vahedian Shahrudi , The assessment of safety behaviors in Tabas coal miners based on the health action model, Tolooe Behdasht, 2018; 16(5): 26-37. magiran.com/p1792468
فائزه محمدی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی، هادی طهرانی، محمد واحدیان شاهرودی ، "بررسی رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ طبس بر اساس سازه های الگوی رفتار سالم"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 16، شماره 5 (1396): 26-37. magiran.com/p1792468
Faeze Mohammadi, Mahdi Gholian Aval, Habibollah Esmayili, Mohammad Vahedian Shahrudi , "The assessment of safety behaviors in Tabas coal miners based on the health action model", Tolooe Behdasht 16, no.5 (2018): 26-37. magiran.com/p1792468
فائزه محمدی، مهدی قلیان اول، حبیب الله اسماعیلی، هادی طهرانی، محمد واحدیان شاهرودی ، (1396). 'بررسی رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ طبس بر اساس سازه های الگوی رفتار سالم'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16(5)، صص.26-37. magiran.com/p1792468
Faeze Mohammadi, Mahdi Gholian Aval, Habibollah Esmayili, Mohammad Vahedian Shahrudi , (2018). 'The assessment of safety behaviors in Tabas coal miners based on the health action model', Tolooe Behdasht, 16(5), pp.26-37. magiran.com/p1792468
فائزه محمدی؛ مهدی قلیان اول؛ حبیب الله اسماعیلی؛ هادی طهرانی؛ محمد واحدیان شاهرودی . "بررسی رفتارهای ایمن کارگران معدن زغال سنگ طبس بر اساس سازه های الگوی رفتار سالم". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 16 ،5 ، 1396، 26-37. magiran.com/p1792468
Faeze Mohammadi; Mahdi Gholian Aval; Habibollah Esmayili; Mohammad Vahedian Shahrudi . "The assessment of safety behaviors in Tabas coal miners based on the health action model", Tolooe Behdasht, 16, 5, 2018, 26-37. magiran.com/p1792468
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال