ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته مهرآئین ، پرستو زرین، زهره مظاهری تیرانی، (1396). بررسی بیان ژن های GPX3و NRF2 در اووسیتهای موش مدل تخمدان پلی کیستیک تحریک تخمک گذاری شده، مجله علوم پزشکی رازی، 24(162)، 11-21. magiran.com/p1792818
Fereshteh Mehraein , Parastoo Zarin, Zohreh Mazaheri Tirani, (2017). Study of GPX3 and NRF2 gene experssion in oocytes of hyperstimulated polycystic ovary mouse model, Razi Journal of Medical Sciences, 24(162), 11-21. magiran.com/p1792818
فرشته مهرآئین ، پرستو زرین، زهره مظاهری تیرانی، بررسی بیان ژن های GPX3و NRF2 در اووسیتهای موش مدل تخمدان پلی کیستیک تحریک تخمک گذاری شده. مجله علوم پزشکی رازی، 1396؛ 24(162): 11-21. magiran.com/p1792818
Fereshteh Mehraein , Parastoo Zarin, Zohreh Mazaheri Tirani, Study of GPX3 and NRF2 gene experssion in oocytes of hyperstimulated polycystic ovary mouse model, Razi Journal of Medical Sciences, 2017; 24(162): 11-21. magiran.com/p1792818
فرشته مهرآئین ، پرستو زرین، زهره مظاهری تیرانی، "بررسی بیان ژن های GPX3و NRF2 در اووسیتهای موش مدل تخمدان پلی کیستیک تحریک تخمک گذاری شده"، مجله علوم پزشکی رازی 24، شماره 162 (1396): 11-21. magiran.com/p1792818
Fereshteh Mehraein , Parastoo Zarin, Zohreh Mazaheri Tirani, "Study of GPX3 and NRF2 gene experssion in oocytes of hyperstimulated polycystic ovary mouse model", Razi Journal of Medical Sciences 24, no.162 (2017): 11-21. magiran.com/p1792818
فرشته مهرآئین ، پرستو زرین، زهره مظاهری تیرانی، (1396). 'بررسی بیان ژن های GPX3و NRF2 در اووسیتهای موش مدل تخمدان پلی کیستیک تحریک تخمک گذاری شده'، مجله علوم پزشکی رازی، 24(162)، صص.11-21. magiran.com/p1792818
Fereshteh Mehraein , Parastoo Zarin, Zohreh Mazaheri Tirani, (2017). 'Study of GPX3 and NRF2 gene experssion in oocytes of hyperstimulated polycystic ovary mouse model', Razi Journal of Medical Sciences, 24(162), pp.11-21. magiran.com/p1792818
فرشته مهرآئین ؛ پرستو زرین؛ زهره مظاهری تیرانی. "بررسی بیان ژن های GPX3و NRF2 در اووسیتهای موش مدل تخمدان پلی کیستیک تحریک تخمک گذاری شده". مجله علوم پزشکی رازی، 24 ،162 ، 1396، 11-21. magiran.com/p1792818
Fereshteh Mehraein ; Parastoo Zarin; Zohreh Mazaheri Tirani. "Study of GPX3 and NRF2 gene experssion in oocytes of hyperstimulated polycystic ovary mouse model", Razi Journal of Medical Sciences, 24, 162, 2017, 11-21. magiran.com/p1792818
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال