ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن علیجانی، سهیلا مطرودی ، علی شرفی، اسحاق زمانی، (1396). مطالعه تنوع و فعالیت ضدمیکروبی ایزوله های استرپتومایسس جدا شده از رسوبات بین جزرومدی ساحل دیلم، ایران، مجله علوم پزشکی رازی، 24(162)، 22-31. magiran.com/p1792819
Hassan Alijani, Soheila Matroodi , Ali Sharafi, Issac Zamani, (2017). Diversity and Antimicrobial Activities of Streptomyces Isolated from intertidal Sediments of Deylam, Iran, Razi Journal of Medical Sciences, 24(162), 22-31. magiran.com/p1792819
حسن علیجانی، سهیلا مطرودی ، علی شرفی، اسحاق زمانی، مطالعه تنوع و فعالیت ضدمیکروبی ایزوله های استرپتومایسس جدا شده از رسوبات بین جزرومدی ساحل دیلم، ایران. مجله علوم پزشکی رازی، 1396؛ 24(162): 22-31. magiran.com/p1792819
Hassan Alijani, Soheila Matroodi , Ali Sharafi, Issac Zamani, Diversity and Antimicrobial Activities of Streptomyces Isolated from intertidal Sediments of Deylam, Iran, Razi Journal of Medical Sciences, 2017; 24(162): 22-31. magiran.com/p1792819
حسن علیجانی، سهیلا مطرودی ، علی شرفی، اسحاق زمانی، "مطالعه تنوع و فعالیت ضدمیکروبی ایزوله های استرپتومایسس جدا شده از رسوبات بین جزرومدی ساحل دیلم، ایران"، مجله علوم پزشکی رازی 24، شماره 162 (1396): 22-31. magiran.com/p1792819
Hassan Alijani, Soheila Matroodi , Ali Sharafi, Issac Zamani, "Diversity and Antimicrobial Activities of Streptomyces Isolated from intertidal Sediments of Deylam, Iran", Razi Journal of Medical Sciences 24, no.162 (2017): 22-31. magiran.com/p1792819
حسن علیجانی، سهیلا مطرودی ، علی شرفی، اسحاق زمانی، (1396). 'مطالعه تنوع و فعالیت ضدمیکروبی ایزوله های استرپتومایسس جدا شده از رسوبات بین جزرومدی ساحل دیلم، ایران'، مجله علوم پزشکی رازی، 24(162)، صص.22-31. magiran.com/p1792819
Hassan Alijani, Soheila Matroodi , Ali Sharafi, Issac Zamani, (2017). 'Diversity and Antimicrobial Activities of Streptomyces Isolated from intertidal Sediments of Deylam, Iran', Razi Journal of Medical Sciences, 24(162), pp.22-31. magiran.com/p1792819
حسن علیجانی؛ سهیلا مطرودی ؛ علی شرفی؛ اسحاق زمانی. "مطالعه تنوع و فعالیت ضدمیکروبی ایزوله های استرپتومایسس جدا شده از رسوبات بین جزرومدی ساحل دیلم، ایران". مجله علوم پزشکی رازی، 24 ،162 ، 1396، 22-31. magiran.com/p1792819
Hassan Alijani; Soheila Matroodi ; Ali Sharafi; Issac Zamani. "Diversity and Antimicrobial Activities of Streptomyces Isolated from intertidal Sediments of Deylam, Iran", Razi Journal of Medical Sciences, 24, 162, 2017, 22-31. magiran.com/p1792819
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال