ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رادگودرزی ، میترا جودی، شیما صالحی، حسن اسمعیلی، زهرا تقی پور، (1396). بررسی اختلالات اضطرابی و افسردگی و درمان آن در کودکان مبتلا به درد قفسه سینه، مجله علوم پزشکی رازی، 24(162)، 32-39. magiran.com/p1792820
Mohammad Radgoudarzi , Mitra Joudi, Shima Salehi, Hasan Esmaeili, Zahra Taghipour, (2017). The Investigation of Anxiety and Depressive Disorders and it's treatment in Children with Chest Pain, Razi Journal of Medical Sciences, 24(162), 32-39. magiran.com/p1792820
محمد رادگودرزی ، میترا جودی، شیما صالحی، حسن اسمعیلی، زهرا تقی پور، بررسی اختلالات اضطرابی و افسردگی و درمان آن در کودکان مبتلا به درد قفسه سینه. مجله علوم پزشکی رازی، 1396؛ 24(162): 32-39. magiran.com/p1792820
Mohammad Radgoudarzi , Mitra Joudi, Shima Salehi, Hasan Esmaeili, Zahra Taghipour, The Investigation of Anxiety and Depressive Disorders and it's treatment in Children with Chest Pain, Razi Journal of Medical Sciences, 2017; 24(162): 32-39. magiran.com/p1792820
محمد رادگودرزی ، میترا جودی، شیما صالحی، حسن اسمعیلی، زهرا تقی پور، "بررسی اختلالات اضطرابی و افسردگی و درمان آن در کودکان مبتلا به درد قفسه سینه"، مجله علوم پزشکی رازی 24، شماره 162 (1396): 32-39. magiran.com/p1792820
Mohammad Radgoudarzi , Mitra Joudi, Shima Salehi, Hasan Esmaeili, Zahra Taghipour, "The Investigation of Anxiety and Depressive Disorders and it's treatment in Children with Chest Pain", Razi Journal of Medical Sciences 24, no.162 (2017): 32-39. magiran.com/p1792820
محمد رادگودرزی ، میترا جودی، شیما صالحی، حسن اسمعیلی، زهرا تقی پور، (1396). 'بررسی اختلالات اضطرابی و افسردگی و درمان آن در کودکان مبتلا به درد قفسه سینه'، مجله علوم پزشکی رازی، 24(162)، صص.32-39. magiran.com/p1792820
Mohammad Radgoudarzi , Mitra Joudi, Shima Salehi, Hasan Esmaeili, Zahra Taghipour, (2017). 'The Investigation of Anxiety and Depressive Disorders and it's treatment in Children with Chest Pain', Razi Journal of Medical Sciences, 24(162), pp.32-39. magiran.com/p1792820
محمد رادگودرزی ؛ میترا جودی؛ شیما صالحی؛ حسن اسمعیلی؛ زهرا تقی پور. "بررسی اختلالات اضطرابی و افسردگی و درمان آن در کودکان مبتلا به درد قفسه سینه". مجله علوم پزشکی رازی، 24 ،162 ، 1396، 32-39. magiran.com/p1792820
Mohammad Radgoudarzi ; Mitra Joudi; Shima Salehi; Hasan Esmaeili; Zahra Taghipour. "The Investigation of Anxiety and Depressive Disorders and it's treatment in Children with Chest Pain", Razi Journal of Medical Sciences, 24, 162, 2017, 32-39. magiran.com/p1792820
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال