ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه کیا، سیداحمد هاشمی ، عباس فاضل انواری یزدی، (1396). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری در کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد، مجله علوم پزشکی رازی، 24(162)، 65-73. magiran.com/p1792828
Abbas Fazel Anvari-Yazdi, (2017). Study the Relationship between Organizational Culture and Inefficiency of Administrative Health in Lamard Health Center Staff, Razi Journal of Medical Sciences, 24(162), 65-73. magiran.com/p1792828
فاطمه کیا، سیداحمد هاشمی ، عباس فاضل انواری یزدی، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری در کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد. مجله علوم پزشکی رازی، 1396؛ 24(162): 65-73. magiran.com/p1792828
Abbas Fazel Anvari-Yazdi, Study the Relationship between Organizational Culture and Inefficiency of Administrative Health in Lamard Health Center Staff, Razi Journal of Medical Sciences, 2017; 24(162): 65-73. magiran.com/p1792828
فاطمه کیا، سیداحمد هاشمی ، عباس فاضل انواری یزدی، "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری در کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد"، مجله علوم پزشکی رازی 24، شماره 162 (1396): 65-73. magiran.com/p1792828
Abbas Fazel Anvari-Yazdi, "Study the Relationship between Organizational Culture and Inefficiency of Administrative Health in Lamard Health Center Staff", Razi Journal of Medical Sciences 24, no.162 (2017): 65-73. magiran.com/p1792828
فاطمه کیا، سیداحمد هاشمی ، عباس فاضل انواری یزدی، (1396). 'بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری در کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد'، مجله علوم پزشکی رازی، 24(162)، صص.65-73. magiran.com/p1792828
Abbas Fazel Anvari-Yazdi, (2017). 'Study the Relationship between Organizational Culture and Inefficiency of Administrative Health in Lamard Health Center Staff', Razi Journal of Medical Sciences, 24(162), pp.65-73. magiran.com/p1792828
فاطمه کیا؛ سیداحمد هاشمی ؛ عباس فاضل انواری یزدی. "بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و ناکارآمدی سلامت اداری در کارکنان مرکز بهداشت درمان لامرد". مجله علوم پزشکی رازی، 24 ،162 ، 1396، 65-73. magiran.com/p1792828
Abbas Fazel Anvari-Yazdi. "Study the Relationship between Organizational Culture and Inefficiency of Administrative Health in Lamard Health Center Staff", Razi Journal of Medical Sciences, 24, 162, 2017, 65-73. magiran.com/p1792828
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال