ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی میرمحمدی، محمدرضا حسین آبادی، (1397). بررسی اثر هندسه کاسه سمبه بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل تزریق مستقیم با شبیه سازی عددی، فصلنامه مکانیک هوافضا، 14(3)، 29-39. magiran.com/p1792956
Ali Mirmohamadi, Mohammadreza Hosseinabadi, (2018). Studying Piston Cavity Geometry Effect on Direct Injection Diesel Engine Performance and Emissions with Numerical Simulation, Aerospace Mechanics Journal, 14(3), 29-39. magiran.com/p1792956
علی میرمحمدی، محمدرضا حسین آبادی، بررسی اثر هندسه کاسه سمبه بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل تزریق مستقیم با شبیه سازی عددی. فصلنامه مکانیک هوافضا، 1397؛ 14(3): 29-39. magiran.com/p1792956
Ali Mirmohamadi, Mohammadreza Hosseinabadi, Studying Piston Cavity Geometry Effect on Direct Injection Diesel Engine Performance and Emissions with Numerical Simulation, Aerospace Mechanics Journal, 2018; 14(3): 29-39. magiran.com/p1792956
علی میرمحمدی، محمدرضا حسین آبادی، "بررسی اثر هندسه کاسه سمبه بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل تزریق مستقیم با شبیه سازی عددی"، فصلنامه مکانیک هوافضا 14، شماره 3 (1397): 29-39. magiran.com/p1792956
Ali Mirmohamadi, Mohammadreza Hosseinabadi, "Studying Piston Cavity Geometry Effect on Direct Injection Diesel Engine Performance and Emissions with Numerical Simulation", Aerospace Mechanics Journal 14, no.3 (2018): 29-39. magiran.com/p1792956
علی میرمحمدی، محمدرضا حسین آبادی، (1397). 'بررسی اثر هندسه کاسه سمبه بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل تزریق مستقیم با شبیه سازی عددی'، فصلنامه مکانیک هوافضا، 14(3)، صص.29-39. magiran.com/p1792956
Ali Mirmohamadi, Mohammadreza Hosseinabadi, (2018). 'Studying Piston Cavity Geometry Effect on Direct Injection Diesel Engine Performance and Emissions with Numerical Simulation', Aerospace Mechanics Journal, 14(3), pp.29-39. magiran.com/p1792956
علی میرمحمدی؛ محمدرضا حسین آبادی. "بررسی اثر هندسه کاسه سمبه بر عملکرد و آلایندگی موتور دیزل تزریق مستقیم با شبیه سازی عددی". فصلنامه مکانیک هوافضا، 14 ،3 ، 1397، 29-39. magiran.com/p1792956
Ali Mirmohamadi; Mohammadreza Hosseinabadi. "Studying Piston Cavity Geometry Effect on Direct Injection Diesel Engine Performance and Emissions with Numerical Simulation", Aerospace Mechanics Journal, 14, 3, 2018, 29-39. magiran.com/p1792956
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال