ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا شاه نظری، زهرا احمدی، فاطمه نیکان، (1397). تحلیل انتقال حرارت در محیط متخلخل با روش اغتشاشات جزئی با فرض مقادیر هدایت حرارتی کم، فصلنامه مکانیک هوافضا، 14(3)، 83-93. magiran.com/p1792958
Mohammadreza Shahnazari, Zahra Ahmadi, Fateme Nikan, (2018). Perturbation Analysis Of Heat Transfer in Porous Media with Small Thermal Conductivity, Aerospace Mechanics Journal, 14(3), 83-93. magiran.com/p1792958
محمدرضا شاه نظری، زهرا احمدی، فاطمه نیکان، تحلیل انتقال حرارت در محیط متخلخل با روش اغتشاشات جزئی با فرض مقادیر هدایت حرارتی کم. فصلنامه مکانیک هوافضا، 1397؛ 14(3): 83-93. magiran.com/p1792958
Mohammadreza Shahnazari, Zahra Ahmadi, Fateme Nikan, Perturbation Analysis Of Heat Transfer in Porous Media with Small Thermal Conductivity, Aerospace Mechanics Journal, 2018; 14(3): 83-93. magiran.com/p1792958
محمدرضا شاه نظری، زهرا احمدی، فاطمه نیکان، "تحلیل انتقال حرارت در محیط متخلخل با روش اغتشاشات جزئی با فرض مقادیر هدایت حرارتی کم"، فصلنامه مکانیک هوافضا 14، شماره 3 (1397): 83-93. magiran.com/p1792958
Mohammadreza Shahnazari, Zahra Ahmadi, Fateme Nikan, "Perturbation Analysis Of Heat Transfer in Porous Media with Small Thermal Conductivity", Aerospace Mechanics Journal 14, no.3 (2018): 83-93. magiran.com/p1792958
محمدرضا شاه نظری، زهرا احمدی، فاطمه نیکان، (1397). 'تحلیل انتقال حرارت در محیط متخلخل با روش اغتشاشات جزئی با فرض مقادیر هدایت حرارتی کم'، فصلنامه مکانیک هوافضا، 14(3)، صص.83-93. magiran.com/p1792958
Mohammadreza Shahnazari, Zahra Ahmadi, Fateme Nikan, (2018). 'Perturbation Analysis Of Heat Transfer in Porous Media with Small Thermal Conductivity', Aerospace Mechanics Journal, 14(3), pp.83-93. magiran.com/p1792958
محمدرضا شاه نظری؛ زهرا احمدی؛ فاطمه نیکان. "تحلیل انتقال حرارت در محیط متخلخل با روش اغتشاشات جزئی با فرض مقادیر هدایت حرارتی کم". فصلنامه مکانیک هوافضا، 14 ،3 ، 1397، 83-93. magiran.com/p1792958
Mohammadreza Shahnazari; Zahra Ahmadi; Fateme Nikan. "Perturbation Analysis Of Heat Transfer in Porous Media with Small Thermal Conductivity", Aerospace Mechanics Journal, 14, 3, 2018, 83-93. magiran.com/p1792958
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال