ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عزت ملاابراهیمی، صغری رحیمی، (1396). تحلیل مولفه های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمان های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفان)، مجله زبان و ادبیات عربی، 16، 273-306. magiran.com/p1792993
Ezzat Molla Ebrahimi, Soghra Rahimi, (2017). A Critical Study of the Components of Postmodernism in the Fiction of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the novels Bahth an Walid Masud and Yawmiyyat Sarab Affan), Journal of Arabic Language & Literature, 16, 273-306. magiran.com/p1792993
عزت ملاابراهیمی، صغری رحیمی، تحلیل مولفه های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمان های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفان). مجله زبان و ادبیات عربی، 1396؛ 16: 273-306. magiran.com/p1792993
Ezzat Molla Ebrahimi, Soghra Rahimi, A Critical Study of the Components of Postmodernism in the Fiction of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the novels Bahth an Walid Masud and Yawmiyyat Sarab Affan), Journal of Arabic Language & Literature, 2017; 16: 273-306. magiran.com/p1792993
عزت ملاابراهیمی، صغری رحیمی، "تحلیل مولفه های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمان های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفان)"، مجله زبان و ادبیات عربی ،16 (1396): 273-306. magiran.com/p1792993
Ezzat Molla Ebrahimi, Soghra Rahimi, "A Critical Study of the Components of Postmodernism in the Fiction of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the novels Bahth an Walid Masud and Yawmiyyat Sarab Affan)", Journal of Arabic Language & Literature no. 16 (2017): 273-306. magiran.com/p1792993
عزت ملاابراهیمی، صغری رحیمی، (1396). 'تحلیل مولفه های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمان های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفان)'، مجله زبان و ادبیات عربی، 16، صص.273-306. magiran.com/p1792993
Ezzat Molla Ebrahimi, Soghra Rahimi, (2017). 'A Critical Study of the Components of Postmodernism in the Fiction of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the novels Bahth an Walid Masud and Yawmiyyat Sarab Affan)', Journal of Arabic Language & Literature, 16, pp.273-306. magiran.com/p1792993
عزت ملاابراهیمی؛ صغری رحیمی. "تحلیل مولفه های پسامدرنیسم در آثار داستانی جبرا ابراهیم جبرا (با تکیه بر رمان های البحث عن ولید مسعود و یومیات سراب عفان)". مجله زبان و ادبیات عربی، 16 ، 1396، 273-306. magiran.com/p1792993
Ezzat Molla Ebrahimi; Soghra Rahimi. "A Critical Study of the Components of Postmodernism in the Fiction of Jabra Ibrahim Jabra (Based on the novels Bahth an Walid Masud and Yawmiyyat Sarab Affan)", Journal of Arabic Language & Literature, 16, 2017, 273-306. magiran.com/p1792993
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال