ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انسیه طالبی، عباس طالب زاده شوشتری، احمدرضا حیدریان شهری، (1396). بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری، مجله زبان و ادبیات عربی، 16، 161-202. magiran.com/p1792999
Ensieh Talebi, Abbas Talebzade Shoshtari, Ahmad Reza Heidaryan Shahri, (2017). Investigating Imam Ali's War Sermons Based on the Speech Act Theory, Journal of Arabic Language & Literature, 16, 161-202. magiran.com/p1792999
انسیه طالبی، عباس طالب زاده شوشتری، احمدرضا حیدریان شهری، بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری. مجله زبان و ادبیات عربی، 1396؛ 16: 161-202. magiran.com/p1792999
Ensieh Talebi, Abbas Talebzade Shoshtari, Ahmad Reza Heidaryan Shahri, Investigating Imam Ali's War Sermons Based on the Speech Act Theory, Journal of Arabic Language & Literature, 2017; 16: 161-202. magiran.com/p1792999
انسیه طالبی، عباس طالب زاده شوشتری، احمدرضا حیدریان شهری، "بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری"، مجله زبان و ادبیات عربی ،16 (1396): 161-202. magiran.com/p1792999
Ensieh Talebi, Abbas Talebzade Shoshtari, Ahmad Reza Heidaryan Shahri, "Investigating Imam Ali's War Sermons Based on the Speech Act Theory", Journal of Arabic Language & Literature no. 16 (2017): 161-202. magiran.com/p1792999
انسیه طالبی، عباس طالب زاده شوشتری، احمدرضا حیدریان شهری، (1396). 'بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری'، مجله زبان و ادبیات عربی، 16، صص.161-202. magiran.com/p1792999
Ensieh Talebi, Abbas Talebzade Shoshtari, Ahmad Reza Heidaryan Shahri, (2017). 'Investigating Imam Ali's War Sermons Based on the Speech Act Theory', Journal of Arabic Language & Literature, 16, pp.161-202. magiran.com/p1792999
انسیه طالبی؛ عباس طالب زاده شوشتری؛ احمدرضا حیدریان شهری. "بررسی خطبه های جنگ امام علی (ع) بر اساس نظریه کنش گفتاری". مجله زبان و ادبیات عربی، 16 ، 1396، 161-202. magiran.com/p1792999
Ensieh Talebi; Abbas Talebzade Shoshtari; Ahmad Reza Heidaryan Shahri. "Investigating Imam Ali's War Sermons Based on the Speech Act Theory", Journal of Arabic Language & Literature, 16, 2017, 161-202. magiran.com/p1792999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال