ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
تورج زینی وند، سمیه صولتی، (1396). نشانه شناسی اجتماعی داستان کوتاه «القمیص المسروق» کنفانی با تکیه بر سازه های گفتمانی هلیدی، مجله زبان و ادبیات عربی، 16، 127-160. magiran.com/p1793000
Touraj Zeynivand, Somayeh Solati, (2017). The Social Semiotics in Ghassan Kanfani's Al Ghamis Al Masrugh Short Story Based on Halliday's Approach, Journal of Arabic Language & Literature, 16, 127-160. magiran.com/p1793000
تورج زینی وند، سمیه صولتی، نشانه شناسی اجتماعی داستان کوتاه «القمیص المسروق» کنفانی با تکیه بر سازه های گفتمانی هلیدی. مجله زبان و ادبیات عربی، 1396؛ 16: 127-160. magiran.com/p1793000
Touraj Zeynivand, Somayeh Solati, The Social Semiotics in Ghassan Kanfani's Al Ghamis Al Masrugh Short Story Based on Halliday's Approach, Journal of Arabic Language & Literature, 2017; 16: 127-160. magiran.com/p1793000
تورج زینی وند، سمیه صولتی، "نشانه شناسی اجتماعی داستان کوتاه «القمیص المسروق» کنفانی با تکیه بر سازه های گفتمانی هلیدی"، مجله زبان و ادبیات عربی ،16 (1396): 127-160. magiran.com/p1793000
Touraj Zeynivand, Somayeh Solati, "The Social Semiotics in Ghassan Kanfani's Al Ghamis Al Masrugh Short Story Based on Halliday's Approach", Journal of Arabic Language & Literature no. 16 (2017): 127-160. magiran.com/p1793000
تورج زینی وند، سمیه صولتی، (1396). 'نشانه شناسی اجتماعی داستان کوتاه «القمیص المسروق» کنفانی با تکیه بر سازه های گفتمانی هلیدی'، مجله زبان و ادبیات عربی، 16، صص.127-160. magiran.com/p1793000
Touraj Zeynivand, Somayeh Solati, (2017). 'The Social Semiotics in Ghassan Kanfani's Al Ghamis Al Masrugh Short Story Based on Halliday's Approach', Journal of Arabic Language & Literature, 16, pp.127-160. magiran.com/p1793000
تورج زینی وند؛ سمیه صولتی. "نشانه شناسی اجتماعی داستان کوتاه «القمیص المسروق» کنفانی با تکیه بر سازه های گفتمانی هلیدی". مجله زبان و ادبیات عربی، 16 ، 1396، 127-160. magiran.com/p1793000
Touraj Zeynivand; Somayeh Solati. "The Social Semiotics in Ghassan Kanfani's Al Ghamis Al Masrugh Short Story Based on Halliday's Approach", Journal of Arabic Language & Literature, 16, 2017, 127-160. magiran.com/p1793000
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال