ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی آذرشب، ابوالحسن امین مقدسی، شهریار نیازی، موسی بیات، (1396). نشانه شناسی عنوان قصیده (حفر علی یاقوت العرش) سروده محمد علی شمس الدین، مجله زبان و ادبیات عربی، 16، 1-26. magiran.com/p1793006
Mohammad Ali Azarshab, Abolhassan Amin Moghadasi, Shahriar Niazee, Mosa Bayat, (2017). Semiotics of the Title of the Ode (Hoffaron alla yaghut e al-arsh) Written by Mohammad Ali Shams al-Din, Journal of Arabic Language & Literature, 16, 1-26. magiran.com/p1793006
محمد علی آذرشب، ابوالحسن امین مقدسی، شهریار نیازی، موسی بیات، نشانه شناسی عنوان قصیده (حفر علی یاقوت العرش) سروده محمد علی شمس الدین. مجله زبان و ادبیات عربی، 1396؛ 16: 1-26. magiran.com/p1793006
Mohammad Ali Azarshab, Abolhassan Amin Moghadasi, Shahriar Niazee, Mosa Bayat, Semiotics of the Title of the Ode (Hoffaron alla yaghut e al-arsh) Written by Mohammad Ali Shams al-Din, Journal of Arabic Language & Literature, 2017; 16: 1-26. magiran.com/p1793006
محمد علی آذرشب، ابوالحسن امین مقدسی، شهریار نیازی، موسی بیات، "نشانه شناسی عنوان قصیده (حفر علی یاقوت العرش) سروده محمد علی شمس الدین"، مجله زبان و ادبیات عربی ،16 (1396): 1-26. magiran.com/p1793006
Mohammad Ali Azarshab, Abolhassan Amin Moghadasi, Shahriar Niazee, Mosa Bayat, "Semiotics of the Title of the Ode (Hoffaron alla yaghut e al-arsh) Written by Mohammad Ali Shams al-Din", Journal of Arabic Language & Literature no. 16 (2017): 1-26. magiran.com/p1793006
محمد علی آذرشب، ابوالحسن امین مقدسی، شهریار نیازی، موسی بیات، (1396). 'نشانه شناسی عنوان قصیده (حفر علی یاقوت العرش) سروده محمد علی شمس الدین'، مجله زبان و ادبیات عربی، 16، صص.1-26. magiran.com/p1793006
Mohammad Ali Azarshab, Abolhassan Amin Moghadasi, Shahriar Niazee, Mosa Bayat, (2017). 'Semiotics of the Title of the Ode (Hoffaron alla yaghut e al-arsh) Written by Mohammad Ali Shams al-Din', Journal of Arabic Language & Literature, 16, pp.1-26. magiran.com/p1793006
محمد علی آذرشب؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ شهریار نیازی؛ موسی بیات. "نشانه شناسی عنوان قصیده (حفر علی یاقوت العرش) سروده محمد علی شمس الدین". مجله زبان و ادبیات عربی، 16 ، 1396، 1-26. magiran.com/p1793006
Mohammad Ali Azarshab; Abolhassan Amin Moghadasi; Shahriar Niazee; Mosa Bayat. "Semiotics of the Title of the Ode (Hoffaron alla yaghut e al-arsh) Written by Mohammad Ali Shams al-Din", Journal of Arabic Language & Literature, 16, 2017, 1-26. magiran.com/p1793006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال