ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید مهدی، هوشنگ کاتبی، (1396). مدل سازی عددی تاثیر تسلیح خاک بر مقاومت برخاست خطوط لوله مدفون، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(4)، 427-454. magiran.com/p1793054
Majid Mahdi, Hooshang Katebi, (2018). Numerical Modeling of the Effects of Soil Reinforcement on Uplift Resistance of Buried Pipelines, Journal of Engineering Geology, 11(4), 427-454. magiran.com/p1793054
مجید مهدی، هوشنگ کاتبی، مدل سازی عددی تاثیر تسلیح خاک بر مقاومت برخاست خطوط لوله مدفون. مجله زمین شناسی مهندسی، 1396؛ 11(4): 427-454. magiran.com/p1793054
Majid Mahdi, Hooshang Katebi, Numerical Modeling of the Effects of Soil Reinforcement on Uplift Resistance of Buried Pipelines, Journal of Engineering Geology, 2018; 11(4): 427-454. magiran.com/p1793054
مجید مهدی، هوشنگ کاتبی، "مدل سازی عددی تاثیر تسلیح خاک بر مقاومت برخاست خطوط لوله مدفون"، مجله زمین شناسی مهندسی 11، شماره 4 (1396): 427-454. magiran.com/p1793054
Majid Mahdi, Hooshang Katebi, "Numerical Modeling of the Effects of Soil Reinforcement on Uplift Resistance of Buried Pipelines", Journal of Engineering Geology 11, no.4 (2018): 427-454. magiran.com/p1793054
مجید مهدی، هوشنگ کاتبی، (1396). 'مدل سازی عددی تاثیر تسلیح خاک بر مقاومت برخاست خطوط لوله مدفون'، مجله زمین شناسی مهندسی، 11(4)، صص.427-454. magiran.com/p1793054
Majid Mahdi, Hooshang Katebi, (2018). 'Numerical Modeling of the Effects of Soil Reinforcement on Uplift Resistance of Buried Pipelines', Journal of Engineering Geology, 11(4), pp.427-454. magiran.com/p1793054
مجید مهدی؛ هوشنگ کاتبی. "مدل سازی عددی تاثیر تسلیح خاک بر مقاومت برخاست خطوط لوله مدفون". مجله زمین شناسی مهندسی، 11 ،4 ، 1396، 427-454. magiran.com/p1793054
Majid Mahdi; Hooshang Katebi. "Numerical Modeling of the Effects of Soil Reinforcement on Uplift Resistance of Buried Pipelines", Journal of Engineering Geology, 11, 4, 2018, 427-454. magiran.com/p1793054
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال