ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه بهرامی ، علیرضا البرزی، بهمن مصلی نژاد، حسن جوانشیری قاسم آبادی، (1396). تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(57)، 5-8. magiran.com/p1793070
Bahrami , Alborzi, Mosallanejad, Javanshiri Ghasem Abadi, (2018). Molecular detection of Theileria equi in dogs from rural areas around Ahvaz, Iranian Veterinary Journal, 13(57), 5-8. magiran.com/p1793070
سمیه بهرامی ، علیرضا البرزی، بهمن مصلی نژاد، حسن جوانشیری قاسم آبادی، تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز. فصلنامه دامپزشکی ایران، 1396؛ 13(57): 5-8. magiran.com/p1793070
Bahrami , Alborzi, Mosallanejad, Javanshiri Ghasem Abadi, Molecular detection of Theileria equi in dogs from rural areas around Ahvaz, Iranian Veterinary Journal, 2018; 13(57): 5-8. magiran.com/p1793070
سمیه بهرامی ، علیرضا البرزی، بهمن مصلی نژاد، حسن جوانشیری قاسم آبادی، "تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز"، فصلنامه دامپزشکی ایران 13، شماره 57 (1396): 5-8. magiran.com/p1793070
Bahrami , Alborzi, Mosallanejad, Javanshiri Ghasem Abadi, "Molecular detection of Theileria equi in dogs from rural areas around Ahvaz", Iranian Veterinary Journal 13, no.57 (2018): 5-8. magiran.com/p1793070
سمیه بهرامی ، علیرضا البرزی، بهمن مصلی نژاد، حسن جوانشیری قاسم آبادی، (1396). 'تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(57)، صص.5-8. magiran.com/p1793070
Bahrami , Alborzi, Mosallanejad, Javanshiri Ghasem Abadi, (2018). 'Molecular detection of Theileria equi in dogs from rural areas around Ahvaz', Iranian Veterinary Journal, 13(57), pp.5-8. magiran.com/p1793070
سمیه بهرامی ؛ علیرضا البرزی؛ بهمن مصلی نژاد؛ حسن جوانشیری قاسم آبادی. "تشخیص مولکولی تیلریا اکوئی در سگ های روستایی مناطق روستایی اطراف اهواز". فصلنامه دامپزشکی ایران، 13 ،57 ، 1396، 5-8. magiran.com/p1793070
Bahrami ; Alborzi; Mosallanejad; Javanshiri Ghasem Abadi. "Molecular detection of Theileria equi in dogs from rural areas around Ahvaz", Iranian Veterinary Journal, 13, 57, 2018, 5-8. magiran.com/p1793070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال