ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین خاج، مهرزاد مصبلح، محمدرضا تابنده، تکاور محمدیان ، مریم دادار، (1396). مقایسه تاثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(57)، 28-42. magiran.com/p1793073
Khaj, Mesbah, Tabandeh, Mohammadian , Dadar, (2018). Comparative effects of Aquavac and Iranian streptococcus/lactococcus vaccine on Health Factors in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss), Iranian Veterinary Journal, 13(57), 28-42. magiran.com/p1793073
حسین خاج، مهرزاد مصبلح، محمدرضا تابنده، تکاور محمدیان ، مریم دادار، مقایسه تاثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه دامپزشکی ایران، 1396؛ 13(57): 28-42. magiran.com/p1793073
Khaj, Mesbah, Tabandeh, Mohammadian , Dadar, Comparative effects of Aquavac and Iranian streptococcus/lactococcus vaccine on Health Factors in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss), Iranian Veterinary Journal, 2018; 13(57): 28-42. magiran.com/p1793073
حسین خاج، مهرزاد مصبلح، محمدرضا تابنده، تکاور محمدیان ، مریم دادار، "مقایسه تاثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)"، فصلنامه دامپزشکی ایران 13، شماره 57 (1396): 28-42. magiran.com/p1793073
Khaj, Mesbah, Tabandeh, Mohammadian , Dadar, "Comparative effects of Aquavac and Iranian streptococcus/lactococcus vaccine on Health Factors in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)", Iranian Veterinary Journal 13, no.57 (2018): 28-42. magiran.com/p1793073
حسین خاج، مهرزاد مصبلح، محمدرضا تابنده، تکاور محمدیان ، مریم دادار، (1396). 'مقایسه تاثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)'، فصلنامه دامپزشکی ایران، 13(57)، صص.28-42. magiran.com/p1793073
Khaj, Mesbah, Tabandeh, Mohammadian , Dadar, (2018). 'Comparative effects of Aquavac and Iranian streptococcus/lactococcus vaccine on Health Factors in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)', Iranian Veterinary Journal, 13(57), pp.28-42. magiran.com/p1793073
حسین خاج؛ مهرزاد مصبلح؛ محمدرضا تابنده؛ تکاور محمدیان ؛ مریم دادار. "مقایسه تاثیر واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس (Lactococus garvie و Streptococcus iniae) ایرانی و واکسن خارجی بر شاخص های رشد و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)". فصلنامه دامپزشکی ایران، 13 ،57 ، 1396، 28-42. magiran.com/p1793073
Khaj; Mesbah; Tabandeh; Mohammadian ; Dadar. "Comparative effects of Aquavac and Iranian streptococcus/lactococcus vaccine on Health Factors in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss)", Iranian Veterinary Journal, 13, 57, 2018, 28-42. magiran.com/p1793073
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال