ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله موسوی، زهرا جعفری ، یونس لطفی، سعید ملایری، عنایت الله بخشی، (1396). بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های پاسخ برانگیخته شنوایی با محرک گفتاری و کشف فاصله در نویز در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی سنین 8 تا 12 سال، فصلنامه طب توانبخشی، 6(4)، 23-30. magiran.com/p1793115
Abdollah Moossavi, Zahra Jafari , Yones Lotfi, Saeed Malayeri, Enayatollah Bakhshi, (2018). Correlation between Speech Evoked Auditory Brainstem Response and Gap in Noise Tests in 8-12 Year-Old Children with Central Auditory Processing Disorder, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(4), 23-30. magiran.com/p1793115
عبدالله موسوی، زهرا جعفری ، یونس لطفی، سعید ملایری، عنایت الله بخشی، بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های پاسخ برانگیخته شنوایی با محرک گفتاری و کشف فاصله در نویز در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی سنین 8 تا 12 سال. فصلنامه طب توانبخشی، 1396؛ 6(4): 23-30. magiran.com/p1793115
Abdollah Moossavi, Zahra Jafari , Yones Lotfi, Saeed Malayeri, Enayatollah Bakhshi, Correlation between Speech Evoked Auditory Brainstem Response and Gap in Noise Tests in 8-12 Year-Old Children with Central Auditory Processing Disorder, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2018; 6(4): 23-30. magiran.com/p1793115
عبدالله موسوی، زهرا جعفری ، یونس لطفی، سعید ملایری، عنایت الله بخشی، "بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های پاسخ برانگیخته شنوایی با محرک گفتاری و کشف فاصله در نویز در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی سنین 8 تا 12 سال"، فصلنامه طب توانبخشی 6، شماره 4 (1396): 23-30. magiran.com/p1793115
Abdollah Moossavi, Zahra Jafari , Yones Lotfi, Saeed Malayeri, Enayatollah Bakhshi, "Correlation between Speech Evoked Auditory Brainstem Response and Gap in Noise Tests in 8-12 Year-Old Children with Central Auditory Processing Disorder", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 6, no.4 (2018): 23-30. magiran.com/p1793115
عبدالله موسوی، زهرا جعفری ، یونس لطفی، سعید ملایری، عنایت الله بخشی، (1396). 'بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های پاسخ برانگیخته شنوایی با محرک گفتاری و کشف فاصله در نویز در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی سنین 8 تا 12 سال'، فصلنامه طب توانبخشی، 6(4)، صص.23-30. magiran.com/p1793115
Abdollah Moossavi, Zahra Jafari , Yones Lotfi, Saeed Malayeri, Enayatollah Bakhshi, (2018). 'Correlation between Speech Evoked Auditory Brainstem Response and Gap in Noise Tests in 8-12 Year-Old Children with Central Auditory Processing Disorder', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(4), pp.23-30. magiran.com/p1793115
عبدالله موسوی؛ زهرا جعفری ؛ یونس لطفی؛ سعید ملایری؛ عنایت الله بخشی. "بررسی همبستگی بین نتایج آزمون های پاسخ برانگیخته شنوایی با محرک گفتاری و کشف فاصله در نویز در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی سنین 8 تا 12 سال". فصلنامه طب توانبخشی، 6 ،4 ، 1396، 23-30. magiran.com/p1793115
Abdollah Moossavi; Zahra Jafari ; Yones Lotfi; Saeed Malayeri; Enayatollah Bakhshi. "Correlation between Speech Evoked Auditory Brainstem Response and Gap in Noise Tests in 8-12 Year-Old Children with Central Auditory Processing Disorder", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6, 4, 2018, 23-30. magiran.com/p1793115
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال