ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عزیزی، محمد آقازاده امیری، عباس ریاضی ، حسین نوروززاده، سید مهدی طباطبایی، (1396). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به Retinitis Pigmentosa (RP) در شهر شیراز، فصلنامه طب توانبخشی، 6(4)، 168-174. magiran.com/p1793171
Fatemeh Azizi, Mohammad Aghazadeh Amiri, Abbas Riazi , Hossein Norouzzadeh, Seyed Mehdi Tabatabaee, (2018). Quality of Life in Patients with Retinitis Pigmentosa in Shiraz, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(4), 168-174. magiran.com/p1793171
فاطمه عزیزی، محمد آقازاده امیری، عباس ریاضی ، حسین نوروززاده، سید مهدی طباطبایی، بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به Retinitis Pigmentosa (RP) در شهر شیراز. فصلنامه طب توانبخشی، 1396؛ 6(4): 168-174. magiran.com/p1793171
Fatemeh Azizi, Mohammad Aghazadeh Amiri, Abbas Riazi , Hossein Norouzzadeh, Seyed Mehdi Tabatabaee, Quality of Life in Patients with Retinitis Pigmentosa in Shiraz, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2018; 6(4): 168-174. magiran.com/p1793171
فاطمه عزیزی، محمد آقازاده امیری، عباس ریاضی ، حسین نوروززاده، سید مهدی طباطبایی، "بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به Retinitis Pigmentosa (RP) در شهر شیراز"، فصلنامه طب توانبخشی 6، شماره 4 (1396): 168-174. magiran.com/p1793171
Fatemeh Azizi, Mohammad Aghazadeh Amiri, Abbas Riazi , Hossein Norouzzadeh, Seyed Mehdi Tabatabaee, "Quality of Life in Patients with Retinitis Pigmentosa in Shiraz", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 6, no.4 (2018): 168-174. magiran.com/p1793171
فاطمه عزیزی، محمد آقازاده امیری، عباس ریاضی ، حسین نوروززاده، سید مهدی طباطبایی، (1396). 'بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به Retinitis Pigmentosa (RP) در شهر شیراز'، فصلنامه طب توانبخشی، 6(4)، صص.168-174. magiran.com/p1793171
Fatemeh Azizi, Mohammad Aghazadeh Amiri, Abbas Riazi , Hossein Norouzzadeh, Seyed Mehdi Tabatabaee, (2018). 'Quality of Life in Patients with Retinitis Pigmentosa in Shiraz', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(4), pp.168-174. magiran.com/p1793171
فاطمه عزیزی؛ محمد آقازاده امیری؛ عباس ریاضی ؛ حسین نوروززاده؛ سید مهدی طباطبایی. "بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به Retinitis Pigmentosa (RP) در شهر شیراز". فصلنامه طب توانبخشی، 6 ،4 ، 1396، 168-174. magiran.com/p1793171
Fatemeh Azizi; Mohammad Aghazadeh Amiri; Abbas Riazi ; Hossein Norouzzadeh; Seyed Mehdi Tabatabaee. "Quality of Life in Patients with Retinitis Pigmentosa in Shiraz", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6, 4, 2018, 168-174. magiran.com/p1793171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال