ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسترن علیزاده نیا ، احسان شیرعلی وند، هاله کنگری، (1396). بررسی نقش کاهش حدت بینایی، اختلال حساسیت کانتراست و اختلال میدان بینایی در تصادفات رانندگی و توصیه هایی جهت بهبود این عوامل، فصلنامه طب توانبخشی، 6(4)، 257-267. magiran.com/p1793195
Nastaran Alizadehnia , Ehsan Shirali Vand, Haleh Kangari, (2018). Role of Decreased Visual Acuity, Contrast Sensitivity Disorder, and Visual Field Defect in Traffic Accidents and Recommendations to Improve These Factors, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(4), 257-267. magiran.com/p1793195
نسترن علیزاده نیا ، احسان شیرعلی وند، هاله کنگری، بررسی نقش کاهش حدت بینایی، اختلال حساسیت کانتراست و اختلال میدان بینایی در تصادفات رانندگی و توصیه هایی جهت بهبود این عوامل. فصلنامه طب توانبخشی، 1396؛ 6(4): 257-267. magiran.com/p1793195
Nastaran Alizadehnia , Ehsan Shirali Vand, Haleh Kangari, Role of Decreased Visual Acuity, Contrast Sensitivity Disorder, and Visual Field Defect in Traffic Accidents and Recommendations to Improve These Factors, Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 2018; 6(4): 257-267. magiran.com/p1793195
نسترن علیزاده نیا ، احسان شیرعلی وند، هاله کنگری، "بررسی نقش کاهش حدت بینایی، اختلال حساسیت کانتراست و اختلال میدان بینایی در تصادفات رانندگی و توصیه هایی جهت بهبود این عوامل"، فصلنامه طب توانبخشی 6، شماره 4 (1396): 257-267. magiran.com/p1793195
Nastaran Alizadehnia , Ehsan Shirali Vand, Haleh Kangari, "Role of Decreased Visual Acuity, Contrast Sensitivity Disorder, and Visual Field Defect in Traffic Accidents and Recommendations to Improve These Factors", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine 6, no.4 (2018): 257-267. magiran.com/p1793195
نسترن علیزاده نیا ، احسان شیرعلی وند، هاله کنگری، (1396). 'بررسی نقش کاهش حدت بینایی، اختلال حساسیت کانتراست و اختلال میدان بینایی در تصادفات رانندگی و توصیه هایی جهت بهبود این عوامل'، فصلنامه طب توانبخشی، 6(4)، صص.257-267. magiran.com/p1793195
Nastaran Alizadehnia , Ehsan Shirali Vand, Haleh Kangari, (2018). 'Role of Decreased Visual Acuity, Contrast Sensitivity Disorder, and Visual Field Defect in Traffic Accidents and Recommendations to Improve These Factors', Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(4), pp.257-267. magiran.com/p1793195
نسترن علیزاده نیا ؛ احسان شیرعلی وند؛ هاله کنگری. "بررسی نقش کاهش حدت بینایی، اختلال حساسیت کانتراست و اختلال میدان بینایی در تصادفات رانندگی و توصیه هایی جهت بهبود این عوامل". فصلنامه طب توانبخشی، 6 ،4 ، 1396، 257-267. magiran.com/p1793195
Nastaran Alizadehnia ; Ehsan Shirali Vand; Haleh Kangari. "Role of Decreased Visual Acuity, Contrast Sensitivity Disorder, and Visual Field Defect in Traffic Accidents and Recommendations to Improve These Factors", Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6, 4, 2018, 257-267. magiran.com/p1793195
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال