ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا پوریعقوب ، رامین مهرداد، فرزانه چاووشی، (1396). آیا مواجهه حاد و کوتاه مدت با صدای بلند در مطالعات مداخلهای میتواند موجب افت شنوایی شود؟، فصلنامه طب کار، 9(4)، 31-39. magiran.com/p1793322
Gholamreza Pouryaghoub , Ramin Mehrdad, Farzaneh Chavoshi, (2018). May short term exposure to high intensity noise produce NIHL in interventional studies?, Occupational Medicine Quarterly Journal, 9(4), 31-39. magiran.com/p1793322
غلامرضا پوریعقوب ، رامین مهرداد، فرزانه چاووشی، آیا مواجهه حاد و کوتاه مدت با صدای بلند در مطالعات مداخلهای میتواند موجب افت شنوایی شود؟. فصلنامه طب کار، 1396؛ 9(4): 31-39. magiran.com/p1793322
Gholamreza Pouryaghoub , Ramin Mehrdad, Farzaneh Chavoshi, May short term exposure to high intensity noise produce NIHL in interventional studies?, Occupational Medicine Quarterly Journal, 2018; 9(4): 31-39. magiran.com/p1793322
غلامرضا پوریعقوب ، رامین مهرداد، فرزانه چاووشی، "آیا مواجهه حاد و کوتاه مدت با صدای بلند در مطالعات مداخلهای میتواند موجب افت شنوایی شود؟"، فصلنامه طب کار 9، شماره 4 (1396): 31-39. magiran.com/p1793322
Gholamreza Pouryaghoub , Ramin Mehrdad, Farzaneh Chavoshi, "May short term exposure to high intensity noise produce NIHL in interventional studies?", Occupational Medicine Quarterly Journal 9, no.4 (2018): 31-39. magiran.com/p1793322
غلامرضا پوریعقوب ، رامین مهرداد، فرزانه چاووشی، (1396). 'آیا مواجهه حاد و کوتاه مدت با صدای بلند در مطالعات مداخلهای میتواند موجب افت شنوایی شود؟'، فصلنامه طب کار، 9(4)، صص.31-39. magiran.com/p1793322
Gholamreza Pouryaghoub , Ramin Mehrdad, Farzaneh Chavoshi, (2018). 'May short term exposure to high intensity noise produce NIHL in interventional studies?', Occupational Medicine Quarterly Journal, 9(4), pp.31-39. magiran.com/p1793322
غلامرضا پوریعقوب ؛ رامین مهرداد؛ فرزانه چاووشی. "آیا مواجهه حاد و کوتاه مدت با صدای بلند در مطالعات مداخلهای میتواند موجب افت شنوایی شود؟". فصلنامه طب کار، 9 ،4 ، 1396، 31-39. magiran.com/p1793322
Gholamreza Pouryaghoub ; Ramin Mehrdad; Farzaneh Chavoshi. "May short term exposure to high intensity noise produce NIHL in interventional studies?", Occupational Medicine Quarterly Journal, 9, 4, 2018, 31-39. magiran.com/p1793322
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال