ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا عرب بافرانی، محمدرحیم عیوضی، (1396). درآمدی بر آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی از طریق مطالعه روش شناسی آینده پژوهی و اجتهاد در فقه امامیه، فصلنامه مدیریت اسلامی، 25(3)، 85-113. magiran.com/p1793329
Mohammad Reza Arab Baferani, Mohammad Rahim Eyvazi, (2018). An Introduction to Futurology in the Islamic Management System by Investigating the Methodology of Futurology and Ijtihad in Imamieh Jurisprudence, , 25(3), 85-113. magiran.com/p1793329
محمدرضا عرب بافرانی، محمدرحیم عیوضی، درآمدی بر آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی از طریق مطالعه روش شناسی آینده پژوهی و اجتهاد در فقه امامیه. فصلنامه مدیریت اسلامی، 1396؛ 25(3): 85-113. magiran.com/p1793329
Mohammad Reza Arab Baferani, Mohammad Rahim Eyvazi, An Introduction to Futurology in the Islamic Management System by Investigating the Methodology of Futurology and Ijtihad in Imamieh Jurisprudence, , 2018; 25(3): 85-113. magiran.com/p1793329
محمدرضا عرب بافرانی، محمدرحیم عیوضی، "درآمدی بر آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی از طریق مطالعه روش شناسی آینده پژوهی و اجتهاد در فقه امامیه"، فصلنامه مدیریت اسلامی 25، شماره 3 (1396): 85-113. magiran.com/p1793329
Mohammad Reza Arab Baferani, Mohammad Rahim Eyvazi, "An Introduction to Futurology in the Islamic Management System by Investigating the Methodology of Futurology and Ijtihad in Imamieh Jurisprudence", 25, no.3 (2018): 85-113. magiran.com/p1793329
محمدرضا عرب بافرانی، محمدرحیم عیوضی، (1396). 'درآمدی بر آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی از طریق مطالعه روش شناسی آینده پژوهی و اجتهاد در فقه امامیه'، فصلنامه مدیریت اسلامی، 25(3)، صص.85-113. magiran.com/p1793329
Mohammad Reza Arab Baferani, Mohammad Rahim Eyvazi, (2018). 'An Introduction to Futurology in the Islamic Management System by Investigating the Methodology of Futurology and Ijtihad in Imamieh Jurisprudence', , 25(3), pp.85-113. magiran.com/p1793329
محمدرضا عرب بافرانی؛ محمدرحیم عیوضی. "درآمدی بر آینده پژوهی در نظام مدیریت اسلامی از طریق مطالعه روش شناسی آینده پژوهی و اجتهاد در فقه امامیه". فصلنامه مدیریت اسلامی، 25 ،3 ، 1396، 85-113. magiran.com/p1793329
Mohammad Reza Arab Baferani; Mohammad Rahim Eyvazi. "An Introduction to Futurology in the Islamic Management System by Investigating the Methodology of Futurology and Ijtihad in Imamieh Jurisprudence", , 25, 3, 2018, 85-113. magiran.com/p1793329
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال