به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامرضا ملک زاده ، قاسم تقی زاده، محمد امین ملک زاده، (1396). شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل موثر بر پارادوکس سازمان دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فناوری، فصلنامه بهبود مدیریت، 11(37)، 45-76. magiran.com/p1794020
Gholamreza Malekzadeh , Qasem Taqizadeh, Mohammad Amin Malekzadeh, (2018). Investigation of the Mental Patterns of Technology Incubators Managers about factors affecting on organizing and innovation paradox, Journal of Improvement Management, 11(37), 45-76. magiran.com/p1794020
غلامرضا ملک زاده ، قاسم تقی زاده، محمد امین ملک زاده، شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل موثر بر پارادوکس سازمان دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فناوری. فصلنامه بهبود مدیریت، 1396؛ 11(37): 45-76. magiran.com/p1794020
Gholamreza Malekzadeh , Qasem Taqizadeh, Mohammad Amin Malekzadeh, Investigation of the Mental Patterns of Technology Incubators Managers about factors affecting on organizing and innovation paradox, Journal of Improvement Management, 2018; 11(37): 45-76. magiran.com/p1794020
غلامرضا ملک زاده ، قاسم تقی زاده، محمد امین ملک زاده، "شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل موثر بر پارادوکس سازمان دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فناوری"، فصلنامه بهبود مدیریت 11، شماره 37 (1396): 45-76. magiran.com/p1794020
Gholamreza Malekzadeh , Qasem Taqizadeh, Mohammad Amin Malekzadeh, "Investigation of the Mental Patterns of Technology Incubators Managers about factors affecting on organizing and innovation paradox", Journal of Improvement Management 11, no.37 (2018): 45-76. magiran.com/p1794020
غلامرضا ملک زاده ، قاسم تقی زاده، محمد امین ملک زاده، (1396). 'شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل موثر بر پارادوکس سازمان دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فناوری'، فصلنامه بهبود مدیریت، 11(37)، صص.45-76. magiran.com/p1794020
Gholamreza Malekzadeh , Qasem Taqizadeh, Mohammad Amin Malekzadeh, (2018). 'Investigation of the Mental Patterns of Technology Incubators Managers about factors affecting on organizing and innovation paradox', Journal of Improvement Management, 11(37), pp.45-76. magiran.com/p1794020
غلامرضا ملک زاده ؛ قاسم تقی زاده؛ محمد امین ملک زاده. "شناسایی الگوهای ذهنی درباره عوامل موثر بر پارادوکس سازمان دهی و نوآوری مدیران مراکز رشد فناوری". فصلنامه بهبود مدیریت، 11 ،37 ، 1396، 45-76. magiran.com/p1794020
Gholamreza Malekzadeh ; Qasem Taqizadeh; Mohammad Amin Malekzadeh. "Investigation of the Mental Patterns of Technology Incubators Managers about factors affecting on organizing and innovation paradox", Journal of Improvement Management, 11, 37, 2018, 45-76. magiran.com/p1794020
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال