ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هانیه سرآمد، فرح فرخی ، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی، (1396). ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر هیستولوژی و استرس اکسیداتیو مغز در موش های صحرایی ماده القا شده با امواج موبایل، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(10)، 828-842. magiran.com/p1794167
Hanieh Saramad, Farah Farokhi , Gholamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali, (2018). Investigation protective effects of vitamin E against mobile radiations induced histological alterations and oxidative stress in rat's brain, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(10), 828-842. magiran.com/p1794167
هانیه سرآمد، فرح فرخی ، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی، ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر هیستولوژی و استرس اکسیداتیو مغز در موش های صحرایی ماده القا شده با امواج موبایل. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1396؛ 25(10): 828-842. magiran.com/p1794167
Hanieh Saramad, Farah Farokhi , Gholamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali, Investigation protective effects of vitamin E against mobile radiations induced histological alterations and oxidative stress in rat's brain, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2018; 25(10): 828-842. magiran.com/p1794167
هانیه سرآمد، فرح فرخی ، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی، "ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر هیستولوژی و استرس اکسیداتیو مغز در موش های صحرایی ماده القا شده با امواج موبایل"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 25، شماره 10 (1396): 828-842. magiran.com/p1794167
Hanieh Saramad, Farah Farokhi , Gholamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali, "Investigation protective effects of vitamin E against mobile radiations induced histological alterations and oxidative stress in rat's brain", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 25, no.10 (2018): 828-842. magiran.com/p1794167
هانیه سرآمد، فرح فرخی ، غلامرضا نجفی، علی شالیزار جلالی، (1396). 'ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر هیستولوژی و استرس اکسیداتیو مغز در موش های صحرایی ماده القا شده با امواج موبایل'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25(10)، صص.828-842. magiran.com/p1794167
Hanieh Saramad, Farah Farokhi , Gholamreza Najafi, Ali Shalizar Jalali, (2018). 'Investigation protective effects of vitamin E against mobile radiations induced histological alterations and oxidative stress in rat's brain', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25(10), pp.828-842. magiran.com/p1794167
هانیه سرآمد؛ فرح فرخی ؛ غلامرضا نجفی؛ علی شالیزار جلالی. "ارزیابی تاثیر محافظتی ویتامین E بر هیستولوژی و استرس اکسیداتیو مغز در موش های صحرایی ماده القا شده با امواج موبایل". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 25 ،10 ، 1396، 828-842. magiran.com/p1794167
Hanieh Saramad; Farah Farokhi ; Gholamreza Najafi; Ali Shalizar Jalali. "Investigation protective effects of vitamin E against mobile radiations induced histological alterations and oxidative stress in rat's brain", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 25, 10, 2018, 828-842. magiran.com/p1794167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال