ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسر امیدی، مسعود خداویسی، زهرا میرزایی، مازیار رضوانی، عباس مقیم بیگی، (1396). تاثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1394، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 25(4)، 121. magiran.com/p1794440
Afsar Omidi, Masoud Khodaveisi, Zahra Mirzaei , Maziar Rezvani, Abbas Moghimbeighi, (2018). The effect of education self-care behaviors on the hypertension in postmenopausal women referred to Farshchian Hospital, Hamadan (2015), Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 25(4), 121. magiran.com/p1794440
افسر امیدی، مسعود خداویسی، زهرا میرزایی، مازیار رضوانی، عباس مقیم بیگی، تاثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1394. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 1396؛ 25(4): 121. magiran.com/p1794440
Afsar Omidi, Masoud Khodaveisi, Zahra Mirzaei , Maziar Rezvani, Abbas Moghimbeighi, The effect of education self-care behaviors on the hypertension in postmenopausal women referred to Farshchian Hospital, Hamadan (2015), Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 2018; 25(4): 121. magiran.com/p1794440
افسر امیدی، مسعود خداویسی، زهرا میرزایی، مازیار رضوانی، عباس مقیم بیگی، "تاثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1394"، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا 25، شماره 4 (1396): 121. magiran.com/p1794440
Afsar Omidi, Masoud Khodaveisi, Zahra Mirzaei , Maziar Rezvani, Abbas Moghimbeighi, "The effect of education self-care behaviors on the hypertension in postmenopausal women referred to Farshchian Hospital, Hamadan (2015)", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 25, no.4 (2018): 121. magiran.com/p1794440
افسر امیدی، مسعود خداویسی، زهرا میرزایی، مازیار رضوانی، عباس مقیم بیگی، (1396). 'تاثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1394'، مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 25(4)، صص.121. magiran.com/p1794440
Afsar Omidi, Masoud Khodaveisi, Zahra Mirzaei , Maziar Rezvani, Abbas Moghimbeighi, (2018). 'The effect of education self-care behaviors on the hypertension in postmenopausal women referred to Farshchian Hospital, Hamadan (2015)', Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 25(4), pp.121. magiran.com/p1794440
افسر امیدی؛ مسعود خداویسی؛ زهرا میرزایی؛ مازیار رضوانی؛ عباس مقیم بیگی. "تاثیر آموزش رفتارهای مراقبت از خود بر وضعیت پرفشاری خون در زنان یائسه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی فرشچیان شهر همدان در سال 1394". مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا، 25 ،4 ، 1396، 121. magiran.com/p1794440
Afsar Omidi; Masoud Khodaveisi; Zahra Mirzaei ; Maziar Rezvani; Abbas Moghimbeighi. "The effect of education self-care behaviors on the hypertension in postmenopausal women referred to Farshchian Hospital, Hamadan (2015)", Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care, 25, 4, 2018, 121. magiran.com/p1794440
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال