ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکرالله خواجوی ، محسن رحمانی، (1396). بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(37)، 1-15. magiran.com/p1794490
Shokrollah Khajavi , Mohsen Rahmani, (2018). Investigating the Effect of Narcissism of Managers on Stock Price Crash, Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(37), 1-15. magiran.com/p1794490
شکرالله خواجوی ، محسن رحمانی، بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1396؛ 11(37): 1-15. magiran.com/p1794490
Shokrollah Khajavi , Mohsen Rahmani, Investigating the Effect of Narcissism of Managers on Stock Price Crash, Financial Knowledge of Securities Analysis, 2018; 11(37): 1-15. magiran.com/p1794490
شکرالله خواجوی ، محسن رحمانی، "بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 11، شماره 37 (1396): 1-15. magiran.com/p1794490
Shokrollah Khajavi , Mohsen Rahmani, "Investigating the Effect of Narcissism of Managers on Stock Price Crash", Financial Knowledge of Securities Analysis 11, no.37 (2018): 1-15. magiran.com/p1794490
شکرالله خواجوی ، محسن رحمانی، (1396). 'بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(37)، صص.1-15. magiran.com/p1794490
Shokrollah Khajavi , Mohsen Rahmani, (2018). 'Investigating the Effect of Narcissism of Managers on Stock Price Crash', Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(37), pp.1-15. magiran.com/p1794490
شکرالله خواجوی ؛ محسن رحمانی. "بررسی اثر خودشیفتگی مدیران بر خطر سقوط قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11 ،37 ، 1396، 1-15. magiran.com/p1794490
Shokrollah Khajavi ; Mohsen Rahmani. "Investigating the Effect of Narcissism of Managers on Stock Price Crash", Financial Knowledge of Securities Analysis, 11, 37, 2018, 1-15. magiran.com/p1794490
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال