ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سبحان اسکینی، علیرضا آقاجانی ، (1396). خلق اجتماعی و رفتار سرمایه گذاران؛ شواهدی از رفتار جمعی سرمایه گذاران در ماه های مذهبی، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(37)، 29-42. magiran.com/p1794494
Sobhan Eskini, Alireza Aghajani , (2018). Social mood and behavior of investors; evidence of herd behavior of investors in the religious months, Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(37), 29-42. magiran.com/p1794494
سبحان اسکینی، علیرضا آقاجانی ، خلق اجتماعی و رفتار سرمایه گذاران؛ شواهدی از رفتار جمعی سرمایه گذاران در ماه های مذهبی. فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1396؛ 11(37): 29-42. magiran.com/p1794494
Sobhan Eskini, Alireza Aghajani , Social mood and behavior of investors; evidence of herd behavior of investors in the religious months, Financial Knowledge of Securities Analysis, 2018; 11(37): 29-42. magiran.com/p1794494
سبحان اسکینی، علیرضا آقاجانی ، "خلق اجتماعی و رفتار سرمایه گذاران؛ شواهدی از رفتار جمعی سرمایه گذاران در ماه های مذهبی"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 11، شماره 37 (1396): 29-42. magiran.com/p1794494
Sobhan Eskini, Alireza Aghajani , "Social mood and behavior of investors; evidence of herd behavior of investors in the religious months", Financial Knowledge of Securities Analysis 11, no.37 (2018): 29-42. magiran.com/p1794494
سبحان اسکینی، علیرضا آقاجانی ، (1396). 'خلق اجتماعی و رفتار سرمایه گذاران؛ شواهدی از رفتار جمعی سرمایه گذاران در ماه های مذهبی'، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(37)، صص.29-42. magiran.com/p1794494
Sobhan Eskini, Alireza Aghajani , (2018). 'Social mood and behavior of investors; evidence of herd behavior of investors in the religious months', Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(37), pp.29-42. magiran.com/p1794494
سبحان اسکینی؛ علیرضا آقاجانی . "خلق اجتماعی و رفتار سرمایه گذاران؛ شواهدی از رفتار جمعی سرمایه گذاران در ماه های مذهبی". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11 ،37 ، 1396، 29-42. magiran.com/p1794494
Sobhan Eskini; Alireza Aghajani . "Social mood and behavior of investors; evidence of herd behavior of investors in the religious months", Financial Knowledge of Securities Analysis, 11, 37, 2018, 29-42. magiran.com/p1794494
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال