ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Sadjad Shafiekhani, Sara Rahbar, Fahimeh Akbarian, Jamshid Hadjati, Armin Allahverdy, Amir Homayoun Jafari, (2017). Providing a Stochastic Petri Net Model for Interactions of the Immune System and B16-F10 Tumor Cells in order to Investigate the Effect of Myeloid-Derived Suppressor Cells (MDSC) on Behavioral States of Tumor, Frontiers in Biomedical Technologies, 4(1), 31-37. magiran.com/p1794905
Sadjad Shafiekhani, Sara Rahbar, Fahimeh Akbarian, Jamshid Hadjati, Armin Allahverdy, Amir Homayoun Jafari, Providing a Stochastic Petri Net Model for Interactions of the Immune System and B16-F10 Tumor Cells in order to Investigate the Effect of Myeloid-Derived Suppressor Cells (MDSC) on Behavioral States of Tumor, Frontiers in Biomedical Technologies, 2017; 4(1): 31-37. magiran.com/p1794905
Sadjad Shafiekhani, Sara Rahbar, Fahimeh Akbarian, Jamshid Hadjati, Armin Allahverdy, Amir Homayoun Jafari, "Providing a Stochastic Petri Net Model for Interactions of the Immune System and B16-F10 Tumor Cells in order to Investigate the Effect of Myeloid-Derived Suppressor Cells (MDSC) on Behavioral States of Tumor", Frontiers in Biomedical Technologies 4, no.1 (2017): 31-37. magiran.com/p1794905
Sadjad Shafiekhani, Sara Rahbar, Fahimeh Akbarian, Jamshid Hadjati, Armin Allahverdy, Amir Homayoun Jafari, (2017). 'Providing a Stochastic Petri Net Model for Interactions of the Immune System and B16-F10 Tumor Cells in order to Investigate the Effect of Myeloid-Derived Suppressor Cells (MDSC) on Behavioral States of Tumor', Frontiers in Biomedical Technologies, 4(1), pp.31-37. magiran.com/p1794905
Sadjad Shafiekhani; Sara Rahbar; Fahimeh Akbarian; Jamshid Hadjati; Armin Allahverdy; Amir Homayoun Jafari. "Providing a Stochastic Petri Net Model for Interactions of the Immune System and B16-F10 Tumor Cells in order to Investigate the Effect of Myeloid-Derived Suppressor Cells (MDSC) on Behavioral States of Tumor", Frontiers in Biomedical Technologies, 4, 1, 2017, 31-37. magiran.com/p1794905
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال