ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شمایل تاجمیر عالی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی، (1396). بررسی اثرات ضد دردی اسانس مرزه ی بختیاری به روش صفحه داغ و غوطه وری دم در موش کوچک آزمایشگاهی، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 26(114)، 103-112. magiran.com/p1795339
Sh Tajmirali, M. Setorki, Z. Hooshmandi, (2018). Analgesic Effect of Satureja bachtiarica Essential Oil on Mice Using Hot Plate and Tail Immersion Tests, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 26(114), 103-112. magiran.com/p1795339
شمایل تاجمیر عالی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی، بررسی اثرات ضد دردی اسانس مرزه ی بختیاری به روش صفحه داغ و غوطه وری دم در موش کوچک آزمایشگاهی. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 1396؛ 26(114): 103-112. magiran.com/p1795339
Sh Tajmirali, M. Setorki, Z. Hooshmandi, Analgesic Effect of Satureja bachtiarica Essential Oil on Mice Using Hot Plate and Tail Immersion Tests, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2018; 26(114): 103-112. magiran.com/p1795339
شمایل تاجمیر عالی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی، "بررسی اثرات ضد دردی اسانس مرزه ی بختیاری به روش صفحه داغ و غوطه وری دم در موش کوچک آزمایشگاهی"، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 26، شماره 114 (1396): 103-112. magiran.com/p1795339
Sh Tajmirali, M. Setorki, Z. Hooshmandi, "Analgesic Effect of Satureja bachtiarica Essential Oil on Mice Using Hot Plate and Tail Immersion Tests", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 26, no.114 (2018): 103-112. magiran.com/p1795339
شمایل تاجمیر عالی، محبوبه سترکی، زهرا هوشمندی، (1396). 'بررسی اثرات ضد دردی اسانس مرزه ی بختیاری به روش صفحه داغ و غوطه وری دم در موش کوچک آزمایشگاهی'، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 26(114)، صص.103-112. magiran.com/p1795339
Sh Tajmirali, M. Setorki, Z. Hooshmandi, (2018). 'Analgesic Effect of Satureja bachtiarica Essential Oil on Mice Using Hot Plate and Tail Immersion Tests', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 26(114), pp.103-112. magiran.com/p1795339
شمایل تاجمیر عالی؛ محبوبه سترکی؛ زهرا هوشمندی. "بررسی اثرات ضد دردی اسانس مرزه ی بختیاری به روش صفحه داغ و غوطه وری دم در موش کوچک آزمایشگاهی". Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 26 ،114 ، 1396، 103-112. magiran.com/p1795339
Sh Tajmirali; M. Setorki; Z. Hooshmandi. "Analgesic Effect of Satureja bachtiarica Essential Oil on Mice Using Hot Plate and Tail Immersion Tests", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 26, 114, 2018, 103-112. magiran.com/p1795339
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال