ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صغری پاهنگ، معصومه همتی مسلک پاک ، سعید آبخیز، حمیدرضا خلخالی، (1396). بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کلیه، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(10)، 724-732. magiran.com/p1795643
Masumeh Hemmati Maslakpak , Saied Abkhiz, Hamidreza Khalkhali, (2018). THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE QUALITY OF LIFE FOR KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15(10), 724-732. magiran.com/p1795643
صغری پاهنگ، معصومه همتی مسلک پاک ، سعید آبخیز، حمیدرضا خلخالی، بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کلیه. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1396؛ 15(10): 724-732. magiran.com/p1795643
Masumeh Hemmati Maslakpak , Saied Abkhiz, Hamidreza Khalkhali, THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE QUALITY OF LIFE FOR KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2018; 15(10): 724-732. magiran.com/p1795643
صغری پاهنگ، معصومه همتی مسلک پاک ، سعید آبخیز، حمیدرضا خلخالی، "بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کلیه"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 15، شماره 10 (1396): 724-732. magiran.com/p1795643
Masumeh Hemmati Maslakpak , Saied Abkhiz, Hamidreza Khalkhali, "THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE QUALITY OF LIFE FOR KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 15, no.10 (2018): 724-732. magiran.com/p1795643
صغری پاهنگ، معصومه همتی مسلک پاک ، سعید آبخیز، حمیدرضا خلخالی، (1396). 'بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کلیه'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(10)، صص.724-732. magiran.com/p1795643
Masumeh Hemmati Maslakpak , Saied Abkhiz, Hamidreza Khalkhali, (2018). 'THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE QUALITY OF LIFE FOR KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15(10), pp.724-732. magiran.com/p1795643
صغری پاهنگ؛ معصومه همتی مسلک پاک ؛ سعید آبخیز؛ حمیدرضا خلخالی. "بررسی تاثیر اجرای الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی پیوند کلیه". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15 ،10 ، 1396، 724-732. magiran.com/p1795643
Masumeh Hemmati Maslakpak ; Saied Abkhiz; Hamidreza Khalkhali. "THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF FAMILY-CENTERED EMPOWERMENT MODEL ON THE QUALITY OF LIFE FOR KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 15, 10, 2018, 724-732. magiran.com/p1795643
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال