ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی امیرفخریان، سید رضا شادی زاده، محمدعلی هاتفی، (1396). ارتقای سطح برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT، مجله مهندسی گاز ایران، 4(5)، 67. magiran.com/p1795662
Dr. Seyed Reza Shadizadeh, Ali Amirfakhrian, Dr. Mohammadali Hatefi, (2017). Preferment of the Planning and Implementation of Improved Oil Recovery)IOR(Processes in Iranian Oil and Gas Reservoirs by SWOT Analysis, Iranian Gas Engineering Journal, 4(5), 67. magiran.com/p1795662
علی امیرفخریان، سید رضا شادی زاده، محمدعلی هاتفی، ارتقای سطح برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT. مجله مهندسی گاز ایران، 1396؛ 4(5): 67. magiran.com/p1795662
Dr. Seyed Reza Shadizadeh, Ali Amirfakhrian, Dr. Mohammadali Hatefi, Preferment of the Planning and Implementation of Improved Oil Recovery)IOR(Processes in Iranian Oil and Gas Reservoirs by SWOT Analysis, Iranian Gas Engineering Journal, 2017; 4(5): 67. magiran.com/p1795662
علی امیرفخریان، سید رضا شادی زاده، محمدعلی هاتفی، "ارتقای سطح برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT"، مجله مهندسی گاز ایران 4، شماره 5 (1396): 67. magiran.com/p1795662
Dr. Seyed Reza Shadizadeh, Ali Amirfakhrian, Dr. Mohammadali Hatefi, "Preferment of the Planning and Implementation of Improved Oil Recovery)IOR(Processes in Iranian Oil and Gas Reservoirs by SWOT Analysis", Iranian Gas Engineering Journal 4, no.5 (2017): 67. magiran.com/p1795662
علی امیرفخریان، سید رضا شادی زاده، محمدعلی هاتفی، (1396). 'ارتقای سطح برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT'، مجله مهندسی گاز ایران، 4(5)، صص.67. magiran.com/p1795662
Dr. Seyed Reza Shadizadeh, Ali Amirfakhrian, Dr. Mohammadali Hatefi, (2017). 'Preferment of the Planning and Implementation of Improved Oil Recovery)IOR(Processes in Iranian Oil and Gas Reservoirs by SWOT Analysis', Iranian Gas Engineering Journal, 4(5), pp.67. magiran.com/p1795662
علی امیرفخریان؛ سید رضا شادی زاده؛ محمدعلی هاتفی. "ارتقای سطح برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای بهبود بهره وری در مخازن نفتی و گازی ایران با استفاده از تحلیل SWOT". مجله مهندسی گاز ایران، 4 ،5 ، 1396، 67. magiran.com/p1795662
Dr. Seyed Reza Shadizadeh; Ali Amirfakhrian; Dr. Mohammadali Hatefi. "Preferment of the Planning and Implementation of Improved Oil Recovery)IOR(Processes in Iranian Oil and Gas Reservoirs by SWOT Analysis", Iranian Gas Engineering Journal, 4, 5, 2017, 67. magiran.com/p1795662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال