ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید ضرغام حاجبی، ابوالفضل نجاریان نوش آبادی ، مهدی فرجی، (1396). بررسی متغیر های روان شناختی مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران سندرم روده تحریک پذیر، فصلنامه گوارش، 22(4)، 224-231. magiran.com/p1795938
Majid Zargham Hajebi, Abolfazl Najarian Nosh-Abadi , Mahdi Faraji, (2018). The study of psychological factors associated with Quality of Life in patients with Irritable Bowel Syndrome, Govaresh, 22(4), 224-231. magiran.com/p1795938
مجید ضرغام حاجبی، ابوالفضل نجاریان نوش آبادی ، مهدی فرجی، بررسی متغیر های روان شناختی مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران سندرم روده تحریک پذیر. فصلنامه گوارش، 1396؛ 22(4): 224-231. magiran.com/p1795938
Majid Zargham Hajebi, Abolfazl Najarian Nosh-Abadi , Mahdi Faraji, The study of psychological factors associated with Quality of Life in patients with Irritable Bowel Syndrome, Govaresh, 2018; 22(4): 224-231. magiran.com/p1795938
مجید ضرغام حاجبی، ابوالفضل نجاریان نوش آبادی ، مهدی فرجی، "بررسی متغیر های روان شناختی مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران سندرم روده تحریک پذیر"، فصلنامه گوارش 22، شماره 4 (1396): 224-231. magiran.com/p1795938
Majid Zargham Hajebi, Abolfazl Najarian Nosh-Abadi , Mahdi Faraji, "The study of psychological factors associated with Quality of Life in patients with Irritable Bowel Syndrome", Govaresh 22, no.4 (2018): 224-231. magiran.com/p1795938
مجید ضرغام حاجبی، ابوالفضل نجاریان نوش آبادی ، مهدی فرجی، (1396). 'بررسی متغیر های روان شناختی مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران سندرم روده تحریک پذیر'، فصلنامه گوارش، 22(4)، صص.224-231. magiran.com/p1795938
Majid Zargham Hajebi, Abolfazl Najarian Nosh-Abadi , Mahdi Faraji, (2018). 'The study of psychological factors associated with Quality of Life in patients with Irritable Bowel Syndrome', Govaresh, 22(4), pp.224-231. magiran.com/p1795938
مجید ضرغام حاجبی؛ ابوالفضل نجاریان نوش آبادی ؛ مهدی فرجی. "بررسی متغیر های روان شناختی مرتبط با کیفیت زندگی در بیماران سندرم روده تحریک پذیر". فصلنامه گوارش، 22 ،4 ، 1396، 224-231. magiran.com/p1795938
Majid Zargham Hajebi; Abolfazl Najarian Nosh-Abadi ; Mahdi Faraji. "The study of psychological factors associated with Quality of Life in patients with Irritable Bowel Syndrome", Govaresh, 22, 4, 2018, 224-231. magiran.com/p1795938
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال