ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا طالبان، احسان عسگری، (1396). نگرش به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت نسلی؟، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 3(12)، 113-137. magiran.com/p1796027
Mohammadreza Taleban , Ehsan Askdree, (2017). An Attitude to the Political Values of the Islamic Revolution: A Generational Gap or Difference?, The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 3(12), 113-137. magiran.com/p1796027
محمدرضا طالبان، احسان عسگری، نگرش به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت نسلی؟. فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 1396؛ 3(12): 113-137. magiran.com/p1796027
Mohammadreza Taleban , Ehsan Askdree, An Attitude to the Political Values of the Islamic Revolution: A Generational Gap or Difference?, The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 2017; 3(12): 113-137. magiran.com/p1796027
محمدرضا طالبان، احسان عسگری، "نگرش به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت نسلی؟"، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام 3، شماره 12 (1396): 113-137. magiran.com/p1796027
Mohammadreza Taleban , Ehsan Askdree, "An Attitude to the Political Values of the Islamic Revolution: A Generational Gap or Difference?", The Quarterly Journal of Political Thought in Islam 3, no.12 (2017): 113-137. magiran.com/p1796027
محمدرضا طالبان، احسان عسگری، (1396). 'نگرش به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت نسلی؟'، فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 3(12)، صص.113-137. magiran.com/p1796027
Mohammadreza Taleban , Ehsan Askdree, (2017). 'An Attitude to the Political Values of the Islamic Revolution: A Generational Gap or Difference?', The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 3(12), pp.113-137. magiran.com/p1796027
محمدرضا طالبان؛ احسان عسگری. "نگرش به ارزش های سیاسی انقلاب اسلامی: شکاف یا تفاوت نسلی؟". فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام، 3 ،12 ، 1396، 113-137. magiran.com/p1796027
Mohammadreza Taleban ; Ehsan Askdree. "An Attitude to the Political Values of the Islamic Revolution: A Generational Gap or Difference?", The Quarterly Journal of Political Thought in Islam, 3, 12, 2017, 113-137. magiran.com/p1796027
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال