ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام قیصری، فتح الله کریم زاده، احمد رضاییان، امین شهسواری، (1396). جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 2024 نانوساختار و ارزیابی خواص مکانیکی اتصال، مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران، 3(2)، 49-57. magiran.com/p1796051
, (2018). Resistance Spot Welding of nanostructured Al 2024 alloy and Evaluation of weldment mechanical properties, Journal of Welding Science and Technology of Iran, 3(2), 49-57. magiran.com/p1796051
پیام قیصری، فتح الله کریم زاده، احمد رضاییان، امین شهسواری، جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 2024 نانوساختار و ارزیابی خواص مکانیکی اتصال. مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران، 1396؛ 3(2): 49-57. magiran.com/p1796051
, Resistance Spot Welding of nanostructured Al 2024 alloy and Evaluation of weldment mechanical properties, Journal of Welding Science and Technology of Iran, 2018; 3(2): 49-57. magiran.com/p1796051
پیام قیصری، فتح الله کریم زاده، احمد رضاییان، امین شهسواری، "جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 2024 نانوساختار و ارزیابی خواص مکانیکی اتصال"، مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران 3، شماره 2 (1396): 49-57. magiran.com/p1796051
, "Resistance Spot Welding of nanostructured Al 2024 alloy and Evaluation of weldment mechanical properties", Journal of Welding Science and Technology of Iran 3, no.2 (2018): 49-57. magiran.com/p1796051
پیام قیصری، فتح الله کریم زاده، احمد رضاییان، امین شهسواری، (1396). 'جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 2024 نانوساختار و ارزیابی خواص مکانیکی اتصال'، مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران، 3(2)، صص.49-57. magiran.com/p1796051
, (2018). 'Resistance Spot Welding of nanostructured Al 2024 alloy and Evaluation of weldment mechanical properties', Journal of Welding Science and Technology of Iran, 3(2), pp.49-57. magiran.com/p1796051
پیام قیصری؛ فتح الله کریم زاده؛ احمد رضاییان؛ امین شهسواری. "جوشکاری مقاومتی نقطه ای آلیاژ آلومینیوم 2024 نانوساختار و ارزیابی خواص مکانیکی اتصال". مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران، 3 ،2 ، 1396، 49-57. magiran.com/p1796051
. "Resistance Spot Welding of nanostructured Al 2024 alloy and Evaluation of weldment mechanical properties", Journal of Welding Science and Technology of Iran, 3, 2, 2018, 49-57. magiran.com/p1796051
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال