ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سعید مرتضوی، فرشته آزادی پرند، (1396). شبکه اجتماعی سلامت: یک سیستم توصیه گر با رویکرد شبکه های اطلاعاتی ناهمگون، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 3(12)، 167-206. magiran.com/p1796254
Seyed Saeed Mortazavi, Fereshteh-Azadi Parand , (2018). Health Social Network: a Recommender System with Heterogeneous Information Network approach, Journal of New Media Studies, 3(12), 167-206. magiran.com/p1796254
سید سعید مرتضوی، فرشته آزادی پرند، شبکه اجتماعی سلامت: یک سیستم توصیه گر با رویکرد شبکه های اطلاعاتی ناهمگون. نشریه مطالعات رسانه های نوین، 1396؛ 3(12): 167-206. magiran.com/p1796254
Seyed Saeed Mortazavi, Fereshteh-Azadi Parand , Health Social Network: a Recommender System with Heterogeneous Information Network approach, Journal of New Media Studies, 2018; 3(12): 167-206. magiran.com/p1796254
سید سعید مرتضوی، فرشته آزادی پرند، "شبکه اجتماعی سلامت: یک سیستم توصیه گر با رویکرد شبکه های اطلاعاتی ناهمگون"، نشریه مطالعات رسانه های نوین 3، شماره 12 (1396): 167-206. magiran.com/p1796254
Seyed Saeed Mortazavi, Fereshteh-Azadi Parand , "Health Social Network: a Recommender System with Heterogeneous Information Network approach", Journal of New Media Studies 3, no.12 (2018): 167-206. magiran.com/p1796254
سید سعید مرتضوی، فرشته آزادی پرند، (1396). 'شبکه اجتماعی سلامت: یک سیستم توصیه گر با رویکرد شبکه های اطلاعاتی ناهمگون'، نشریه مطالعات رسانه های نوین، 3(12)، صص.167-206. magiran.com/p1796254
Seyed Saeed Mortazavi, Fereshteh-Azadi Parand , (2018). 'Health Social Network: a Recommender System with Heterogeneous Information Network approach', Journal of New Media Studies, 3(12), pp.167-206. magiran.com/p1796254
سید سعید مرتضوی؛ فرشته آزادی پرند. "شبکه اجتماعی سلامت: یک سیستم توصیه گر با رویکرد شبکه های اطلاعاتی ناهمگون". نشریه مطالعات رسانه های نوین، 3 ،12 ، 1396، 167-206. magiran.com/p1796254
Seyed Saeed Mortazavi; Fereshteh-Azadi Parand . "Health Social Network: a Recommender System with Heterogeneous Information Network approach", Journal of New Media Studies, 3, 12, 2018, 167-206. magiran.com/p1796254
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال