ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خانم شیما صالحی، ایلناز سجادیان ، (1396). رابطه شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی، خودکارآمدی درد و عواطف در زنان مبتلا به درد عضلانی- اسکلتی، فصلنامه بیهوشی و درد، 8(4)، 72-83. magiran.com/p1797070
Shima Salehi Mis, Ilnaz Sajjadian Dr, (2018). The Relation between Self-compassion with Intensity, Catastrophizig, and Self-efficacy of Pain and affect in Women with Musculoskeletal Pain, Journal of Anesthesiology and Pain, 8(4), 72-83. magiran.com/p1797070
خانم شیما صالحی، ایلناز سجادیان ، رابطه شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی، خودکارآمدی درد و عواطف در زنان مبتلا به درد عضلانی- اسکلتی. فصلنامه بیهوشی و درد، 1396؛ 8(4): 72-83. magiran.com/p1797070
Shima Salehi Mis, Ilnaz Sajjadian Dr, The Relation between Self-compassion with Intensity, Catastrophizig, and Self-efficacy of Pain and affect in Women with Musculoskeletal Pain, Journal of Anesthesiology and Pain, 2018; 8(4): 72-83. magiran.com/p1797070
خانم شیما صالحی، ایلناز سجادیان ، "رابطه شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی، خودکارآمدی درد و عواطف در زنان مبتلا به درد عضلانی- اسکلتی"، فصلنامه بیهوشی و درد 8، شماره 4 (1396): 72-83. magiran.com/p1797070
Shima Salehi Mis, Ilnaz Sajjadian Dr, "The Relation between Self-compassion with Intensity, Catastrophizig, and Self-efficacy of Pain and affect in Women with Musculoskeletal Pain", Journal of Anesthesiology and Pain 8, no.4 (2018): 72-83. magiran.com/p1797070
خانم شیما صالحی، ایلناز سجادیان ، (1396). 'رابطه شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی، خودکارآمدی درد و عواطف در زنان مبتلا به درد عضلانی- اسکلتی'، فصلنامه بیهوشی و درد، 8(4)، صص.72-83. magiran.com/p1797070
Shima Salehi Mis, Ilnaz Sajjadian Dr, (2018). 'The Relation between Self-compassion with Intensity, Catastrophizig, and Self-efficacy of Pain and affect in Women with Musculoskeletal Pain', Journal of Anesthesiology and Pain, 8(4), pp.72-83. magiran.com/p1797070
خانم شیما صالحی؛ ایلناز سجادیان . "رابطه شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی، خودکارآمدی درد و عواطف در زنان مبتلا به درد عضلانی- اسکلتی". فصلنامه بیهوشی و درد، 8 ،4 ، 1396، 72-83. magiran.com/p1797070
Shima Salehi Mis; Ilnaz Sajjadian Dr. "The Relation between Self-compassion with Intensity, Catastrophizig, and Self-efficacy of Pain and affect in Women with Musculoskeletal Pain", Journal of Anesthesiology and Pain, 8, 4, 2018, 72-83. magiran.com/p1797070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال