ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یعقوب احمدی، مریم آقایی، (1396). مطالعه ی جامعه شناختی اثر نظام ارزشی و ساختار قدرت در خانواده بر انحرافات اجتماعی (مورد مطالعه: سکونت گاه های حاشیه ای شهری نایسر سنندج)، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، 7(24)، 1-30. magiran.com/p1797096
Yaghob Ahmadi, Maryam Aghaei, (2017). A Sociological study of the Effects of value system and Family power-structure on social deviance: (case of study: Naysar slum of the city of Sanandaj), Urban Sociological Studies, 7(24), 1-30. magiran.com/p1797096
یعقوب احمدی، مریم آقایی، مطالعه ی جامعه شناختی اثر نظام ارزشی و ساختار قدرت در خانواده بر انحرافات اجتماعی (مورد مطالعه: سکونت گاه های حاشیه ای شهری نایسر سنندج). فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، 1396؛ 7(24): 1-30. magiran.com/p1797096
Yaghob Ahmadi, Maryam Aghaei, A Sociological study of the Effects of value system and Family power-structure on social deviance: (case of study: Naysar slum of the city of Sanandaj), Urban Sociological Studies, 2017; 7(24): 1-30. magiran.com/p1797096
یعقوب احمدی، مریم آقایی، "مطالعه ی جامعه شناختی اثر نظام ارزشی و ساختار قدرت در خانواده بر انحرافات اجتماعی (مورد مطالعه: سکونت گاه های حاشیه ای شهری نایسر سنندج)"، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری 7، شماره 24 (1396): 1-30. magiran.com/p1797096
Yaghob Ahmadi, Maryam Aghaei, "A Sociological study of the Effects of value system and Family power-structure on social deviance: (case of study: Naysar slum of the city of Sanandaj)", Urban Sociological Studies 7, no.24 (2017): 1-30. magiran.com/p1797096
یعقوب احمدی، مریم آقایی، (1396). 'مطالعه ی جامعه شناختی اثر نظام ارزشی و ساختار قدرت در خانواده بر انحرافات اجتماعی (مورد مطالعه: سکونت گاه های حاشیه ای شهری نایسر سنندج)'، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، 7(24)، صص.1-30. magiran.com/p1797096
Yaghob Ahmadi, Maryam Aghaei, (2017). 'A Sociological study of the Effects of value system and Family power-structure on social deviance: (case of study: Naysar slum of the city of Sanandaj)', Urban Sociological Studies, 7(24), pp.1-30. magiran.com/p1797096
یعقوب احمدی؛ مریم آقایی. "مطالعه ی جامعه شناختی اثر نظام ارزشی و ساختار قدرت در خانواده بر انحرافات اجتماعی (مورد مطالعه: سکونت گاه های حاشیه ای شهری نایسر سنندج)". فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری، 7 ،24 ، 1396، 1-30. magiran.com/p1797096
Yaghob Ahmadi; Maryam Aghaei. "A Sociological study of the Effects of value system and Family power-structure on social deviance: (case of study: Naysar slum of the city of Sanandaj)", Urban Sociological Studies, 7, 24, 2017, 1-30. magiran.com/p1797096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال