ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم اهل سعادت، حسین ریاحی ، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، (1396). مطالعه تاکسونومیک سیانوباکتری های مزارع گندم مجاور مناطق صنعتی استان یزد، نشریه رستنیها، 18(2)، 107. magiran.com/p1797411
Maryam Ahlesaadat, Hossein Riahi , Zeinab Shariatmadari, Mohammad Hossein Hakimi Meybodi, (2018). A taxonomic study of cyanobacteria in wheat fields adjacent to industrial areas in Yazd province (Iran), Botanical Journal of Iran, 18(2), 107. magiran.com/p1797411
مریم اهل سعادت، حسین ریاحی ، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، مطالعه تاکسونومیک سیانوباکتری های مزارع گندم مجاور مناطق صنعتی استان یزد. نشریه رستنیها، 1396؛ 18(2): 107. magiran.com/p1797411
Maryam Ahlesaadat, Hossein Riahi , Zeinab Shariatmadari, Mohammad Hossein Hakimi Meybodi, A taxonomic study of cyanobacteria in wheat fields adjacent to industrial areas in Yazd province (Iran), Botanical Journal of Iran, 2018; 18(2): 107. magiran.com/p1797411
مریم اهل سعادت، حسین ریاحی ، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، "مطالعه تاکسونومیک سیانوباکتری های مزارع گندم مجاور مناطق صنعتی استان یزد"، نشریه رستنیها 18، شماره 2 (1396): 107. magiran.com/p1797411
Maryam Ahlesaadat, Hossein Riahi , Zeinab Shariatmadari, Mohammad Hossein Hakimi Meybodi, "A taxonomic study of cyanobacteria in wheat fields adjacent to industrial areas in Yazd province (Iran)", Botanical Journal of Iran 18, no.2 (2018): 107. magiran.com/p1797411
مریم اهل سعادت، حسین ریاحی ، زینب شریعتمداری، محمدحسین حکیمی میبدی، (1396). 'مطالعه تاکسونومیک سیانوباکتری های مزارع گندم مجاور مناطق صنعتی استان یزد'، نشریه رستنیها، 18(2)، صص.107. magiran.com/p1797411
Maryam Ahlesaadat, Hossein Riahi , Zeinab Shariatmadari, Mohammad Hossein Hakimi Meybodi, (2018). 'A taxonomic study of cyanobacteria in wheat fields adjacent to industrial areas in Yazd province (Iran)', Botanical Journal of Iran, 18(2), pp.107. magiran.com/p1797411
مریم اهل سعادت؛ حسین ریاحی ؛ زینب شریعتمداری؛ محمدحسین حکیمی میبدی. "مطالعه تاکسونومیک سیانوباکتری های مزارع گندم مجاور مناطق صنعتی استان یزد". نشریه رستنیها، 18 ،2 ، 1396، 107. magiran.com/p1797411
Maryam Ahlesaadat; Hossein Riahi ; Zeinab Shariatmadari; Mohammad Hossein Hakimi Meybodi. "A taxonomic study of cyanobacteria in wheat fields adjacent to industrial areas in Yazd province (Iran)", Botanical Journal of Iran, 18, 2, 2018, 107. magiran.com/p1797411
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال