ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشاد کیوان بهجو ، (1396). ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل سازی رگرسیونی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، 752-761. magiran.com/p1797455
Farshad Keivan Behjou, (2018). Efficiency evaluation of transect and regression modeling in estimation and prediction of some coarse woody debris characteristics in Fandoghlou forest of Ardabil, Journal of Plant Research, 30(3), 752-761. magiran.com/p1797455
فرشاد کیوان بهجو ، ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل سازی رگرسیونی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(3): 752-761. magiran.com/p1797455
Farshad Keivan Behjou, Efficiency evaluation of transect and regression modeling in estimation and prediction of some coarse woody debris characteristics in Fandoghlou forest of Ardabil, Journal of Plant Research, 2018; 30(3): 752-761. magiran.com/p1797455
فرشاد کیوان بهجو ، "ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل سازی رگرسیونی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 3 (1396): 752-761. magiran.com/p1797455
Farshad Keivan Behjou, "Efficiency evaluation of transect and regression modeling in estimation and prediction of some coarse woody debris characteristics in Fandoghlou forest of Ardabil", Journal of Plant Research 30, no.3 (2018): 752-761. magiran.com/p1797455
فرشاد کیوان بهجو ، (1396). 'ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل سازی رگرسیونی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، صص.752-761. magiran.com/p1797455
Farshad Keivan Behjou, (2018). 'Efficiency evaluation of transect and regression modeling in estimation and prediction of some coarse woody debris characteristics in Fandoghlou forest of Ardabil', Journal of Plant Research, 30(3), pp.752-761. magiran.com/p1797455
فرشاد کیوان بهجو . "ارزیابی کارایی روش خط نمونه و مدل سازی رگرسیونی در برآورد و پیش بینی مشخصه هایی از ضایعات چوبی در جنگل فندقلوی اردبیل". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30 ،3 ، 1396، 752-761. magiran.com/p1797455
Farshad Keivan Behjou. "Efficiency evaluation of transect and regression modeling in estimation and prediction of some coarse woody debris characteristics in Fandoghlou forest of Ardabil", Journal of Plant Research, 30, 3, 2018, 752-761. magiran.com/p1797455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال