ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان یوسفی، محمد رضا رحیمی بشر ، حر ترابی جفرودی، شهریار تقی پور کوه بنه، مسعود فرخ روز، حسن تقوی، (1396). تغییرات زمان- مکانی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و غنای گونه ای فیتوپلانکتونی در دریاچه سد منجیل، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، 492-505. magiran.com/p1797458
Yousefi E., Rahimibashar M.R., Torabi Jafroudi H., Taghipour Kouhbane Sh, (2018). Temporal and special variations of physicochemical factors and special richness of phytoplanktons in Manjil reservoir, Journal of Plant Research, 30(3), 492-505. magiran.com/p1797458
احسان یوسفی، محمد رضا رحیمی بشر ، حر ترابی جفرودی، شهریار تقی پور کوه بنه، مسعود فرخ روز، حسن تقوی، تغییرات زمان- مکانی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و غنای گونه ای فیتوپلانکتونی در دریاچه سد منجیل. مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 1396؛ 30(3): 492-505. magiran.com/p1797458
Yousefi E., Rahimibashar M.R., Torabi Jafroudi H., Taghipour Kouhbane Sh, Temporal and special variations of physicochemical factors and special richness of phytoplanktons in Manjil reservoir, Journal of Plant Research, 2018; 30(3): 492-505. magiran.com/p1797458
احسان یوسفی، محمد رضا رحیمی بشر ، حر ترابی جفرودی، شهریار تقی پور کوه بنه، مسعود فرخ روز، حسن تقوی، "تغییرات زمان- مکانی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و غنای گونه ای فیتوپلانکتونی در دریاچه سد منجیل"، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) 30، شماره 3 (1396): 492-505. magiran.com/p1797458
Yousefi E., Rahimibashar M.R., Torabi Jafroudi H., Taghipour Kouhbane Sh, "Temporal and special variations of physicochemical factors and special richness of phytoplanktons in Manjil reservoir", Journal of Plant Research 30, no.3 (2018): 492-505. magiran.com/p1797458
احسان یوسفی، محمد رضا رحیمی بشر ، حر ترابی جفرودی، شهریار تقی پور کوه بنه، مسعود فرخ روز، حسن تقوی، (1396). 'تغییرات زمان- مکانی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و غنای گونه ای فیتوپلانکتونی در دریاچه سد منجیل'، مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30(3)، صص.492-505. magiran.com/p1797458
Yousefi E., Rahimibashar M.R., Torabi Jafroudi H., Taghipour Kouhbane Sh, (2018). 'Temporal and special variations of physicochemical factors and special richness of phytoplanktons in Manjil reservoir', Journal of Plant Research, 30(3), pp.492-505. magiran.com/p1797458
احسان یوسفی؛ محمد رضا رحیمی بشر ؛ حر ترابی جفرودی؛ شهریار تقی پور کوه بنه؛ مسعود فرخ روز؛ حسن تقوی. "تغییرات زمان- مکانی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و غنای گونه ای فیتوپلانکتونی در دریاچه سد منجیل". مجله پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران)، 30 ،3 ، 1396، 492-505. magiran.com/p1797458
Yousefi E.; Rahimibashar M.R.; Torabi Jafroudi H.; Taghipour Kouhbane Sh. "Temporal and special variations of physicochemical factors and special richness of phytoplanktons in Manjil reservoir", Journal of Plant Research, 30, 3, 2018, 492-505. magiran.com/p1797458
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال